Persberichten 2018

26-11-2018 e-Court publiceert verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor

e-Court publiceert verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor


Amsterdam, 26 november 2018
e-Court gaat rechters uit alle hoeken van het land, van kantonrechters tot en met de Hoge Raad onder ede horen over hun aandeel in de media-aanval van januari 2018, en de daarop volgende stillegging van e-Court in februari 2018.

Alles wijst erop dat er een vooropgezet plan was om de concurrentie van e-Court uit te schakelen. Hoe lang werd dit al stiekem voorbereid? Wat was de rol van de Raad voor de Rechtspraak? Dit zijn vragen waarop e-Court het antwoord wil weten.

‘Het lijkt te gaan om een zorgvuldig georkestreerde aanval tegen e-Court. Het aanzien van de rechterlijke macht is te grabbel gegooid. Het vertrouwen in een oud instituut staat op het spel’, zegt mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier, voorzitter van e-Court en zelf oud-rechter.

Het verzoekschrift is hier te downloaden.
Verzoekschrift d.d. 23 november 2018
Bij het verzoekschrift horen 11 producties. Deze zijn hieronder te downloaden.
Productie 1: NRC Handelsblad, De Togacolumn, 23 oktober 2018, mr. Matthieu Verhoeven: De Staat exploiteert delen van de rechtspraak, ten onrechte.
Productie 2: Nieuwsbericht CZ, 16 februari 2018: CZ zoekt voor verzekerden naar alternatief voor laagdrempelige en betaalbare arbitrage
Productie 3: De Groene Amsterdammer, 17 januari 2018: Private rechtspraak in de incasso-industrie - Vonnis te koop.
Productie 4: Investico, 17 januari 2018: Oprukkende robotrechter in strijd met de wet.
Productie 5: NOS.nl / Nieuwsuur, 17 januari 2018: Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat; NOS.nl / Nieuwsuur 18 januari 2018: (zonder titel, vanaf minuut 7.43); NOS.nl /Nieuwsuur 16 februari 2018: Robotrechter e-Court in de problemen nu vonnissen niet worden goedgekeurd; USB-stick met de uitzendingen van Nieuwsuur van 17 en 18 januari en 16 februari 2018.
Productie 6: Brief van e-Court van 21 februari 2018 aan de Raad voor de Rechtspraak.
Productie 7: Brief mr. F.C. Bakker namens de Raad voor de Rechtspraak van 1 maart 2018.
Productie 8: Persbericht Raad voor de Rechtspraak van 17 januari 2018: ‘Verlaag griffiekosten om toegang tot de rechter te garanderen’.
Productie 9: Acht voorbeelden van negatieve uitlatingen over e-Court en/of de onderlinge concurrentie.
Productie 10: Brief Rechtbank Amsterdam d.d. 13 februari 2017 over het besluit van het LOVCK&T inzake de griffierechten van samengevoegde arbitrale vonnissen van e-Court.
Productie 11: Investico, 16 februari 2018: Rechtbank Overijssel weigert voorlopig exequaturs af te geven. Robotrechter e-Court ligt plat.

Lees hier het gehele persbericht.

16-11-2018 e-Court sleept rechterlijke macht voor de rechter

e-Court sleept rechterlijke macht voor de rechter

Amsterdam, 16 november 2018

e-Court gaat rechters uit alle hoeken van het land, van kantonrechters tot en met de Hoge Raad onder ede horen over hun aandeel in de media-aanval van januari 2018, en de daarop volgende stillegging van e-Court in februari 2018.

Alles wijst erop dat er een vooropgezet plan was om de concurrentie van e-Court uit te schakelen. Hoe lang werd dit al stiekem voorbereid? Wat was de rol van de Raad voor de Rechtspraak? Dit zijn vragen waarop e-Court het antwoord wil weten.

‘Het lijkt te gaan om een zorgvuldig georkestreerde aanval tegen e-Court. Het aanzien van de rechterlijke macht is te grabbel gegooid. Het vertrouwen in een oud instituut staat op het spel’, zegt mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier, voorzitter van e-Court en zelf oud-rechter.

Volgens e-Court heeft de rechterlijke macht op drie manieren een onrechtmatige daad gepleegd, waarvoor de Staat aansprakelijk is:
1. Reputationele aanvallen. Dit zijn onjuiste negatieve uitspraken, ontoelaatbare vergelijkende reclame en het geven van een valse voorstelling van zaken over e-Court in de media;
2. De stillegging van e-Court. In februari 2018 hebben alle voorzieningenrechters in Nederland opdracht gekregen exequaturs te weigeren op last van het landelijke overlegorgaan LOVCK&T, in reactie op de zelfgecreëerde valse voorstelling van zaken in de media, en
3. Oneerlijke concurrentie. Al enige tijd probeert de rechterlijke macht de ideeën van e-Court, de unieke werkwijze en ICT, te stelen om hetzelfde na te kunnen bouwen vanuit de overheid.

Lees hier het gehele persbericht.

16-11-2018 Dutch e-Court takes Supreme Court Justices and other magistrates to court

Dutch e-Court takes Supreme Court Justices and other magistrates to court

Amsterdam, 16th November 2018
The first online private court of the Netherlands, e-Court, is about to take judges to court from all parts of the country and of all levels: from State District Court judges up to and including Justices of the Supreme Court of the Netherlands. They will be questioned under oath to explain their share in a nationwide media-attack against e-Court of January 2018, and the subsequent shutdown in February 2018.

Everything is pointing to a carefully planned ambush to take out the competition of e-Court. How long was this secretly prepared? What was the role of the Board of the State Judiciary? These are questions e-Court requires to be answered.

‘We seem to be dealing with a diligently orchestrated attack against e-Court. The stature of the judiciary has been jeopardized. The trust in an old institution is at stake’, according to mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier, LLM, chairman of e-Court and former magistrate.

According to e-Court the state judiciary has acted in tort in three different ways:
4. Reputational attacks. Judges made incorrect negative statements, initiated unlawful comparative advertising and gave a false representation of e-Court in the media;
5. The shutdown of e-Court. In February 2018 all public courts were ordered to refuse their legally required cooperation for arbitration, by the central advisory body of magistrates, and
6. Unfair competition. For some time now, the public courts try to steal the ideas of e-Court by interviewing court bailiffs and their customers about the advantages of the e-Court approach, in order to try and copy as much of it as possible for their own use.

Click here to read the Press Release.

29th November 2018
The Petition for preliminary witness interrogation has been filed with the District Court The Hague on November 23.
The unofficial English translation is published here:
Download the Petition for preliminary witness interrogation.

18-04-2018 Waardering Minister voor e-Court

Waardering Minister voor e-Court

Amsterdam, 18 april 2018

Op 16 april 2018 zijn Kamervragen over e-Court beantwoord door de Minister. Daarbij is duidelijk geworden dat de Minister positief staat tegenover initiatieven met betrekking tot vormen van alternatieve geschilbeslechting die zien op het bereiken van een snelle, betaalbare en voor beide partijen bevredigende oplossing. Ook heeft de Minister aangegeven dat de verwijten jegens e-Court over transparantie onterecht zijn, en dat procespartijen worden geïnformeerd via het procesdossier, de exploten en op de website.

Lees hier het gehele persbericht.

16-02-2018 e-Court naar Europese Hof van Justitie

e-Court naar Europese Hof van Justitie

Amsterdam, 16 februari 2018

Nadat in januari onjuistheden, onjuiste aannames en daardoor onjuiste meningen in de media zijn gepresenteerd die tot grote commotie hebben geleid, heeft de rechtbank Overijssel e Court geïnformeerd dat een landelijke beleidsbeslissing is genomen over e-Court. Het LOVCK (Landelijk Overleg Vakgroep Civiel en Kanton) heeft besloten dat er prejudiciële vragen moeten worden gesteld aan de Hoge Raad.
Tevens heeft e-Court begrepen, dat er niet voor is gekozen om – in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen – de verlening van exequaturs voort te zetten.
Het besluit van het LOVCK heeft mogelijk gevolgen voor de continuïteit van e-Court. De keuze om voorlopig geen exequaturs te verstrekken, raakt e-Court direct, temeer omdat volstrekt onvoorspelbaar is op welke termijn de prejudiciële vragen gesteld en vervolgens beantwoord zullen worden. e-Court is van oordeel, dat er geen – althans geen voor haar kenbare – gronden zijn om de bestaande praktijk niet te handhaven (te weten naleving van artikel 1063 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Op dit punt is het handelen van het LOVCK dan ook onrechtmatig en e-Court behoudt zich het recht voor om de daaruit ontstane schade op de Staat te verhalen.
e-Court is bereid om actieve medewerking te verlenen aan de formulering van prejudiciële vragen. Wel benadrukt e-Court dat de prejudiciële vragen beantwoord dienen te worden door het Europese Hof van Justitie en niet door de Hoge Raad. Binnen de nationale rechtspraak – ook vanuit de Hoge Raad – zijn zorgen geuit over de gevolgen van de concurrentie, de toepassing van digitalisering, mogelijk verlies van werkgelegenheid binnen de rechterlijke macht, en de angst dat de publieke rechtspraak door e-Court zal worden ‘gemarginaliseerd’. De rechterlijke macht in Nederland heeft dus om meerderen redenen een partijdig belang, en om die reden zou het Europese Hof de prejudiciële vragen moeten behandelen.

Lees hier het gehele persbericht.

06-02-2018 Vonnis kantonrechter geeft onjuiste voorstelling van zaken

Vonnis kantonrechter geeft onjuiste voorstelling van zaken

Amsterdam, 6 februari 2018

Bij vonnis van 31 januari 2018 heeft de kantonrechter te Amsterdam gedaagde veroordeeld tot betaling van € 975 aan Zilveren Kruis. De inhoudsindicatie bij de uitspraak vermeldt niet de veroordeling, maar wel: “Gebleken is dat er bij de E-court procedure meerdere fouten zijn gemaakt.” Dit klopt niet. e-Court heeft geen fouten gemaakt. Verder waren de door de deurwaarder gemaakte fouten al hersteld voorafgaand aan de zitting bij Kantonrechter. Gedaagde deed vervolgens een beroep op niet-ontvankelijkheid van de kantonrechter nu de zaak al in behandeling was geweest bij e-Court. Kantonrechter heeft dat verzoek niet gehonoreerd en gedaagde veroordeeld.

Lees hier meer.


01-02-2018 Verdere transparantie bij e-Court

Verdere transparantie bij e-Court

Amsterdam, 1 februari 2018

Sinds 2010 heeft e-Court moderne, online rechtspraak toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Een prioriteit daarbij was volledige transparantie. In het digitale procesdossier vinden de betrokkenen alle informatie over de procedure, waaronder de betekende oproeping per deurwaardersexploot, informatie over de vordering en de naam van de arbiter. Het procesdossier is dag en nacht toegankelijk en de betrokkenen worden geïnformeerd over wijzigingen, toevoegingen aan het dossier en (naderende) deadlines.
We beseffen dat in aanvulling op deze procesinterne transparantie de behoefte bestaat dat vonnissen en de namen van arbiters op onze website worden geplaatst. Daaraan komen wij graag tegemoet. Per 1 februari 2018 zijn de eerste vonnissen online gezet. In de komende periode zullen meer vonnissen volgen. Ook is de lijst van arbiters op onze website geplaatst: www.e-court.nl.
Ten slotte geven wij hiermee door dat e-Court is verhuisd naar het Atrium gebouw aan de Strawinskylaan 3051 te (1077 ZX) Amsterdam.

22-01-2018 Reactie e-Court op het rapport LOSR

Reactie e-Court op het rapport LOSR

Doorn, 22 januari 2018


Hierna reageert e-Court op het rapport van LOSR d.d. 17 januari 2018.
Reactie e-Court op het rapport LOSR.

18-01-2018 e-Court betreurt negatieve berichtgeving

e-Court betreurt negatieve berichtgeving

Doorn, 19 januari 2018


Sinds 2017 is de maatschappelijke discussie en persaandacht rondom schuldenproblematiek zich gaan richten op de rol van bepaalde incassobureaus binnen de traditionele rechtspraak bij de kantonrechter. Geen van deze bureaus is procespartij bij e-Court. Afgelopen november is e-Court door journalisten (Investico) benaderd voor een vervolg daarop.

Zowel het bestuur en arbiters van e-Court als deurwaarders en zorgverzekeraars hebben onafhankelijk van elkaar mondeling en/of schriftelijk vragen beantwoord, uitleg en inzichten verschaft en informatie aangedragen. e-Court heeft intensief meegewerkt aan het onderzoek. Dit is slechts zeer beperkt en selectief gebruikt. Feitelijke onjuistheden, aannames en meningen zijn als feiten gepresenteerd.

Daarom hechten wij eraan de belangrijkste onjuistheden recht te zetten. Zie daarvoor het volledige persbericht.

Persberichten 2017

18-12-2017 Bestuurswissel bij e-Court

Bestuurswissel bij e-Court


Per 1 januari 2018 vindt bij e-Court een bestuurswisseling plaats.
Mr. T.H.B.M. Hanenburg zal voorzitter worden van de Stichting E-Court. Hij volgt hierdoor HJ van der Tak op.

Erik Hanenburg was voorheen ondermeer advocaat bij één van de leidende advocatenkantoren in Nederland. Sinds 2004 adviseert hij rechtstreeks en via advocatenkantoren cliënten in de energiesector. Erik Hanenburg is sinds maart 2012 aan e-Court verbonden geweest in de rol van arbiter.

Ook bij de administrateur van e-Court is een nieuwe bestuurder aangetrokken.
Drs. R.M.V. Heerema MSc zal directeur worden van deze vennootschap. Hij volgt daarmee Jet Nakad op als verantwoordelijke voor het beheer van het online platform. Ronald Heerema is een ervaren ICT-specialist met veel ervaring in ondersteuning voor bedrijfsprocessen en content management. Hij is sinds 2010 betrokken geweest bij de ICT-ontwikkeling rond e-Court.

Met deze benoemingen wordt de organisatie van e-Court versterkt. Dit is wenselijk vanwege de voorgenomen uitbreiding van de dienstverlening van e-Court, in Nederland en daarbuiten.
HJ van der Tak en Jet Nakad en wensen Erik Hanenburg en Ronald Heerema veel succes toe in hun nieuwe functies.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht

16-06-2017 Outsystems: IT maakt rechtspraak rechtvaardiger

Outsystems: IT maakt rechtspraak rechtvaardiger

Bart Meursing, vice president verkoop OutSystems Benelux schrijft in zijn blog op www.computable.nl over de impact van het gebruik van het Outsystems platform op de rechtspraak.
Een mooi voorbeeld van een traditionele sector is de juridische. Stoffig, statisch, archaïsch en bureaucratisch zijn woorden die te binnen schieten, maar wel fundamenteel voor een goedwerkende rechtsstaat als de onze. Daar mag niet aan getornd worden.
e-Court besloot om een nieuwe webapplicatie te ontwikkelen en koos voor Outsystems. Het nieuwe platform is op 1 januari 2017 in gebruik genomen. Daarmee is het verouderde systeem vervangen. Op dit platform wordt geprocedeerd, maar vaak komt het niet zover omdat de debiteur alsnog contact opneemt en een procedure kan worden voorkomen. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier die sneller en goedkoper is voor alle partijen. De eerste ervaringen leren dat het werkt: er wordt minder vaak geprocedeerd. Het kostenverschil is voor de debiteur zo’n 35 tot enkele honderden euro’s per zaak.

Lees hier de hele blog.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht

11-06-2017 BNR: innovaties brengen incassokosten fors omlaag

BNR: innovaties brengen incassokosten fors omlaag

Incassokosten met een factor vijf terugdringen met innovatie, via digitale platformen en vernuftiger toepassing van de wet: Jet Nakad-Weststrate, managing director van e-Court, claimt dat de afgelopen tien jaar een forse cultuurverandering heeft plaatsgevonden in de incassobranche.

E-Court heeft alle ervaringen van de afgelopen zeven jaar verwerkt in een platform, inclusief alle feedback van de consument, zegt Nakad. 'We hebben gezien dat computers beter en sneller kunnen rekenen dan de gemiddelde jurist. Een van de voordelen van onze aanpak is dat er veel minder vaak geprocedeerd wordt. CZ en andere zorgverzekeraars zien hun aantal procedures met 30 procent afnemen. Een van de grootste problemen van een slecht beleid naar de debiteuren is dat je ze kwijtraakt als klant.'

Lees hier het hele verslag naar aanleiding van de uitzending van BNR Juridische zaken.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht

07-03-2017 GGN: wanbetaler beter af bij e-Court

GGN: wanbetaler beter af bij e-Court

Als zorgverzekeraars cliënten die hun premie niet betalen voor de rechter dagen, kost dat mensen met schulden nog eens honderden euro’s extra. Digitale arbitrage via e-Court is goedkoper, makkelijker, sneller en leidt tot meer afbetaalde schulden, zo blijkt na 3.000 e-Courtzaken die incasso- en deurwaardersbureau GGN voerde.
Reden genoeg om deze vorm van digitale rechtspraak op grotere schaal te gaan toepassen, onder meer voor zorgverzekeraars als Menzis, Zilveren Kruis, CZ en DSW en grote webshops. ,,Iedereen ziet digitale arbitrage als de toekomst. Ook de overheid”, zeggen directeur ICT Arno Duijndam en branchemanager Zorg Johan Vekemans van GGN.

Lees hier het gehele persbericht.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht

Persberichten 2016

04-04-2016 Procesreglement e-Court 2016

Procesreglement e-Court 2016

Doorn, 4 april 2016

Het Procesreglement van e-Court is voor 2016 verder aangepast. Het gaat om beperkte aanpassingen. Zo sluit de termijn voor verweer beter aan bij de praktijk van de kantonrechter.
Per april 2016 is opnieuw de mogelijkheid opgenomen om arbitrale vonnissen te deponeren bij de griffie van de publieke rechtbanken. Hiermee wordt de rechtszekerheid gediend en kunnen de handmatige werkzaamheden binnen de publieke rechtspraak in relatie tot de e-Court vonnissen verder worden teruggedrongen.

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

06-01-2016 Advocaat Van der Tak toegetreden tot directie e-Court

Advocaat Van der Tak toegetreden tot directie e-Court

Doorn, 6 januari 2016

Per 1 januari 2016 is mr. drs. H.J. van der Tak toegetreden tot de directie van e-Court.

Eerde voerde hij sinds 1993 als advocaat een proces- en adviespraktijk in intellectueel eigendomsrecht (IE), media- en entertainmentrecht. Tegenwoordig legt hij zich binnen de advocatuur vooral toe op strategiebepaling en -begeleiding in IE-aangelegenheden.

Daarnaast is hij betrokken bij  internetinitiatieven, die zich richten op innovatie van notariaat en rechtspraak. Zo was hij in 2009 mede-grondlegger van doehetzelfnotaris.nl. HJ van der Tak is sinds de start van e-Court in januari 2010 als adviseur bij het initiatief verbonden geweest.

“De benoeming van Van der Tak is even plezierig als noodzakelijk”, aldus Jet Nakad. “Met de eerste ziektekostenverzekeraar die voor e-Court opteerde, heeft e-Court in 2015 een grote groei doorgemaakt. Wij verwachten dat deze tendens in 2016 zal doorzetten”.

Ruud van Hövell tot Westerflier, de voorzitter van Stichting e-Court, noemde e-Court eerder “de meest ingrijpende en logische ontwikkeling in de rechtspraak van de afgelopen 150 jaar, waarvan de economische effecten aanzienlijk zullen zijn.” De processuele innovatieve kracht van e-Court ligt bij de gelijkwaardige rechtsstrijd tussen partijen, met een sterke focus op kostenverlaging, integriteit en transparantie in de moderne incassopraktijk.

Van der Tak: ”e-Court is niet alleen een welkome vernieuwing in de rechtspraak. e-Court levert bovenal voor alle betrokken partijen daadwerkelijk tastbaar voordeel ten opzichte van de ‘old school’ incassorechtspraak. Het is een uitdaging hier een bijdrage aan te kunnen leveren”.

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Persberichten 2015

06-02-2015 Procesreglement e-Court 2015

Nieuw Procesreglement e-Court in 2015

Doorn, 6 februari 2015

Vanaf 2015 geldt bij e-Court een nieuw Procesreglement. “De aanleiding is de herziene arbitragewetgeving”, aldus voorzitter baron van Hövell tot Westerflier. “Dit vormt echter tegelijkertijd een goede gelegenheid om de ervaringen van de afgelopen vijf jaar te implementeren.”
Het Procesreglement e-Court 2015 bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Hierna worden er vier genoemd.
De eerste wijziging is dat het Procesreglement is gebaseerd op de zogeheten UNCITRAL Rules van de Verenigde Naties. Hierdoor wordt de kwaliteit van de procesvoering verder bevestigd.
De tweede wijziging betreft de rechtsmiddelen. De wettelijke regeling is ingrijpend gewijzigd. Het nieuwe reglement sluit op dit punt aan bij de nieuwe wetgeving.
De derde wijziging betreft de integriteitsverklaringen in artikel 16 en artikel 17. e-Court wil met de verklaringen voorkómen, dat via de arbitrale vonnissen de mogelijkheid zou ontstaan tot ongerechtvaardigde verrijking. De achterliggende gedachte is dat geen van de betrokkenen misbruik mag maken van de zogenaamde asymmetrie bij overheidsdwang. De verklaring van de eisende partij sluit aan bij het beginsel dat niemand in rechte schade mag vorderen, die feitelijk niet is geleden. Deze verklaringen zijn het vervolg op het op 1 november 2012 door e--Court gepubliceerde MVO Incassoprotocol. Het protocol en de integriteitsverklaringen zijn terug te voeren op het rapport Noblesse Oblige (2009) voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De vierde wijziging betreft de regeling van de kosten bij een schikking in het voortraject of tijdens een procedure in artikel 21. Vaak heeft een consument geen echte onderhandelingspositie, of hij weet niet goed welke argumenten hij kan aandragen in het onderhandelingsspel. Het is dan de keuze tussen ofwel betalen ofwel een proces ondergaan. Door deze bepaling worden de kosten begrensd.

Consument wordt nog beter beschermd
De procedure bij e-Court was altijd gericht op een gelijkwaardige rechtsstrijd (equality of arms), begrijpelijkheid en overzichtelijkheid. Daardoor staat de consument niet bloot aan een systeem waarin er eenvoudig misbruik gemaakt kan worden van feitelijk (financieel) overwicht of juridische kennis door de andere partij. Het nieuwe procesreglement bevat nu nog meer regels voor consumentenbescherming.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht

15-01-2015 Oud Vice-President Rechtbank voorzitter e-Court

Oud Vice-President Rechtbank voorzitter e-Court

Doorn, 15 januari 2015

Per 1 februari 2015 zal de heer mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier, oud Vice-President van de Rechtbank Maastricht, voorzitter worden van Stichting E-Court. Hij volgt hierdoor Henriëtte Nakad op. Zijn benoeming is bekend gemaakt ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van e-Court. Op 11 januari 2010 opende e-Court haar deuren voor het publiek. Inmiddels is e-Court behalve het eerste ook het grootste online private gerecht.
Na een carrière in de advocatuur werd Ruud van Hövell tot Westerflier in 1993 benoemd tot bestuursrechter, en later tot kantonrechter in Limburg; de laatste jaren was hij Vice-President van de rechtbank Maastricht. In februari 2012 werd hij benoemd tot arbiter bij e-Court. Van Hövell kwalificeert e-Court als “de meest ingrijpende en logische ontwikkeling in de rechtspraak van de afgelopen 150 jaar, waarvan de economische effecten aanzienlijk zullen zijn.”
Nakad blijft na 1 februari 2015 operationeel directeur. Zij is in deze rol verantwoordelijk voor de processuele inrichting, en met name voor de verdere ICT-ontwikkeling. “Er is veel gebeurd in de eerste vijf jaar. In 2011 kwam zelfs internationale erkenning door de Global Innovating Justice Awards in het Vredespaleis”, aldus Nakad. Zelf ziet zij als het belangrijkste succes van e-Court de verbetering van de consumentenbescherming: vaste stappen in een proces van maximaal 8 weken, kostenefficiency en transparantie.

Van Hövell: “e-Court zal de komende jaren haar ambitie voortzetten: het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit rechtspraak tegen zo laag mogelijke kosten. Bij e-Court is digitalisering nooit een doel geweest, maar een middel ter bevordering van de consumentenbescherming. De afgelopen periode is nodig geweest om het speelveld van de moderne incassopraktijk volledig te kunnen doorgronden. Met die opgedane kennis en ervaring zal e-Court nu de volgende stappen zetten. Ik ben vereerd dat ik in deze fase leiding mag geven aan het verwezenlijken van de doelstellingen en ambities van deze jonge, maar gevestigde organisatie.”

Persberichten 2014

09-07-2014 Nieuwe arbitragewet in werking per 1 januari 2015

Nieuwe arbitragewet in werking per 1 januari 2015

Staverden, 9 juli 2014
Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe arbitragewet in werking.

Arbitrage is in Nederland, naast de overheidsrechter, de belangrijkste vormen van geschilbeslechting. Bij deze vorm van private rechtspraak wordt een geschil door een of meer arbiters beslist. Deze vorm van rechtspraak laat partijen vrij over de manier waarop zij hun geschil willen laten beslechten. Deze regeling bevat waarborgen voor de inrichting van een arbitrage en voor de aantasting van een arbitraal vonnis en biedt de mogelijkheid om voor een arbitraal vonnis een verlof tot tenuitvoerlegging bij de overheidsrechter te vragen. Wordt het verlof verleend, dan levert dit een executoriale titel op, net als een rechterlijk vonnis.

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

27-05-2014 Nieuwe arbitragewet aangenomen

Nieuwe arbitragewet aangenomen

Staverden, 27 mei 2014
Nadat op 6 maart jl. het wetsvoorstel herziening arbitragerecht was aangenomen door de Tweede Kamer, is het vandaag door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Een belangrijke doelstelling is de modernisering van het arbitragerecht. Het wetsvoorstel moderniseert de Nederlandse regelgeving voor arbitrage in Boeken 3, 6 en 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Hierdoor wordt het niet alleen voor internationale commerciële arbitrages aantrekkelijk om naar Nederland te komen, maar is het ook een goed nationaal alternatief voor beroep op de burgerlijke rechter.

Arbitrage is in Nederland, naast de overheidsrechter, de belangrijkste vormen van geschilbeslechting. Bij deze vorm van private rechtspraak wordt een geschil door een of meer arbiters beslist. Deze vorm van rechtspraak laat partijen vrij over de manier waarop zij hun geschil willen laten beslechten. Deze regeling bevat waarborgen voor de inrichting van een arbitrage en voor de aantasting van een arbitraal vonnis en biedt de mogelijkheid om voor een arbitraal vonnis een verlof tot tenuitvoerlegging bij de overheidsrechter te vragen. Wordt het verlof verleend, dan levert dit een executoriale titel op, net als een rechterlijk vonnis.

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Persberichten 2013

10-08-2013 Groei zaken bij e-Court

Staverden, 10 augustus 2013

e-Court onderzoekt de mogelijkheden om jurisprudentie te publiceren. Inmiddels heeft e-Court als scheidsgerecht bijna 2.500 zaken in behandeling genomen. e-Court verwacht dit jaar een verdere grote stijging van het aantal te behandelen zaken.

In 2011 moest e-Court zich omvormen als instituut voor bindend advies naar een instituut voor arbitrage. De procesgang is daarbij gelijk gebleven.

De jurisprudentie zal met name zien op consumentenbescherming, de kwaliteit van het incassotraject en kostenbeheersing. Aangezien de publieke rechter niet meer mag oordelen over allerlei bijkomende kosten, zo lang de gevorderde bedragen niet hoger zijn dan de wettelijke tarieven, heeft e-Court ook hier een toegevoegde waarde. Een vonnis mag immers geen winstbron zijn. Alleen de strikt noodzakelijke kosten die in redelijkheid gemaakt worden, mogen voor rekening van de gedaagde worden gebracht.

In de afgelopen 15 jaar zijn - ondanks de toegenomen automatisering en efficiency - de kosten alleen maar hoger geworden. Dit betekent niet alleen een procesrisico voor de eisende partij, maar juist een hoge kostenstapeling voor de gedaagde. Dat is degene die de kosten moet betalen.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht

Persberichten 2012

01-11-2012 e-Court publiceert Incassoprotocol

e-Court publiceert Incassoprotocol

Staverden, 1 november 2012
e-Court heeft een incassoprotocol op de website gepubliceerd, waarin de regels staan vermeld voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Het protocol ziet met name op het voortraject van de gerechtelijke incassoprocedure en op de executiefase en is gebaseerd op de aanbevelingen van het rapport Noblesse Oblige (2008).
In dit rapport is benadrukt dat altijd moet worden beoordeeld of de gevorderde kosten ook strikt noodzakelijk zijn. De wettelijke incassobevoegdheid is immers een noodzakelijk kwaad. Een deurwaardersexploot of een vonnis mag geen bron van winst zijn. Gebeurt dat toch, dan is sprake van een buitenwettelijk gebruik van de incassobevoegdheid.
Consumenten kunnen bescherming ontlenen aan het protocol, dat ziet op de verplichting van de Eisende Partij - en de in zijn naam optredende incassopartners (incassobureaus en gerechtsdeurwaarders) - om de schade (incassokosten) zoveel mogelijk te beperken. Kernbegrippen zijn proportionaliteit en redelijkheid.
e-Court zal eind 2013 de ervaringen met het protocol evalueren met belangenorganisaties.

e-Court
Stichting E-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

12-09-2012 Advocatenkantoor adviseert gebruik e-Court

Advocatenkantoor adviseert gebruik e-Court

Groningen, 12 september 2012

Het Groningse advocatenkantoor Micta staat voor Mensink ICT Advocatuur.
Micta staat bekend als een advocatenkantoor met uitgesproken kwaliteiten: zij adviseren, ondersteunen en dragen oplossingen aan in geschillen. Kernwaarden hierbij zijn persoonlijk contact, transparantie, korte lijnen, snel handelen, respectvolle benadering van alle partijen en oog voor uw relatie met uw klant.
De nieuwsbrief van september 2012 is volledig gewijd aan e-Court.

e-Court
Stichting E-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

15-03-2012 E-Court benoemt nieuwe arbiters

E-Court benoemt nieuwe arbiters

Staverden, 15 maart 2012

Volgend op de recente benoemingen van twee oud-rechters, heeft het Scheidsgerecht e-Court een groot aantal nieuwe arbiters benoemd:
Mr A. Rademaker-Neleman (1966). Annemarike Rademaker-Neleman is in 1989 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden en heeft vervolgens haar Masters Comparative Law gehaald aan de University of San Diego in de Verenigde Staten. Tijdens haar studie heeft zij als mediator voor de City Attorney gewerkt. Van 1991 tot 2000 is zij werkzaam geweest als advocaat in Rotterdam gespecialiseerd in faillissementsrecht. Sinds 2000 is zij werkzaam als secretaris voor diverse commissies, waaronder de Geschillencommissie Bankzaken en Hypothecaire financieringen, de Geschillencommissie Luchtvaart en Examencommissie Beroepsopleiding Advocatuur.
Mr. A.J. de Boode. Arjan de Boode is na afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam geweest als transactie- en procesadvocaat voor gerenommeerde kantoren in Nederland en Amerika.
Mr H.B.H. Kraak (1950). Bart Kraak was tot 2007 notaris te Amsterdam en verbonden aan een van de grote kantoren in Nederland. Zijn werkterrein besloeg primair het vennootschapsrecht: het opzetten van bedrijfstructuren. Bart Kraak heeft als notaris een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van corporate governance van familiebedrijven en beursfondsen. Daarnaast heeft hij sinds zijn defungeren ook menig vastgelopen conflict in langlopende boedels tot een voor alle partijen bevredigende einde gebracht. Bart Kraak is zelfstandig juridisch adviseur en sedert 2009 als senior advisor verbonden aan Simmons&Simmons te Amsterdam.
Mr T.H.B.M. Hanenburg (1969). Erik Hanenburg studeerde 1995 af aan de Rijksuniversiteit Leiden (Burgerlijk Recht met specialisatie Energierecht). Na promotieonderzoek aan de Universiteit Göttingen (BRD) begon hij in 2000 als advocaat in de energiesector bij een van de leidende advocatenkantoren in Nederland. Sinds 2004 is hij zelfstandig gevestigd als jurist en adviseert hij (binnen- en buitenlandse) energiebedrijven. Als onderdeel daarvan begeleidt hij regelmatig juridische procedures.
Mr. F. Kuhne-Roza. Fiona Kuhne-Roza is afgestudeerd in 1995 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna werd zij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Sinds 2000 werkte zij als interim jurist bij gerenommeerde bedrijven en kantoren in Nederland. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan als mediator.
Mr. G. Reijnders (1958). George Reijnders is in 1986 afgestudeerd in Nijmegen in het Nederlandse recht waarna hij gedurende een periode van 20 jaar als (inter-) nationaal opererend bedrijfsjurist werkzaam was bij gerenommeerde ingenieursbedrijven gespecialiseerd in ontwerpen en bouwen van industriële projecten (olie, gas, (petro-) chemie, elektriciteit) in de energiesector. Sinds 2008 adviseert George als zelfstandig ondernemer cliënten met name op het gebied van risicomanagement, juridisch & contractmanagement en geschillenbeslechting.
Mr H.F. Keetell (1969). Hanke Keetell studeerde Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. Hij startte als kandidaat-notaris in Utrecht en in Amsterdam en werd daarna juridisch adviseur vastgoedrecht bij een ingenieursbureau en vervolgens een projectontwikkelaar. Sinds 2007 is Hanke zelfstandig juridisch adviseur. Hij is gespecialiseerd in civielrechtelijk vastgoed- en bouwrecht. Hij werkt vooral voor overheden, beleggers en ontwikkelaars. Zijn aandacht gaat hierbij uit vooral naar het contractenrecht, het zakenrecht en ook het burenrecht. Hanke begeleidt regelmatig juridische procedures.
Mr I.P. Wisse (1972). Isabelle Wisse is afgestudeerd in 1996. Na haar studie heeft zij gewerkt bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg, bij 2 internationale advocatenkantoren in Rotterdam en Amsterdam en bij een MKB-gericht kantoor in Haarlem. Zij adviseert op het gebied van contracten- en ondernemingsrecht, en heeft een ruime ervaring op het gebied van geschilbeslechting.
Mr. J.P. van Suchtelen (1965). Jan Peter van Suchtelen studeerde in 1991 af in Leiden en in 1994 in Durham, Engeland. Hij startte zijn carrière als advocaat in 1995 bij Nauta Dutilh. In 1999 stapte hij over naar Organon, waar hij onder ander werkzaam was als compliance officer en bedrijfsjurist. In 2010 startte Jan Peter zijn eigen kantoor, JPS advocatuur. Zijn specialismen zijn compliance, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.
Mr. I.D. Wagenaar. Ilona Wagenaar is in 1992 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na onder meer werkzaam te zijn geweest bij Stork N.V. is zij sinds 2000 als interim general counsel van CFS Holdings B.V. en als interim jurist bij ASML, Essent, Ahold en Interim compliance officer van o.a. Achmea Bank, Interpolis, Eneco, Smart2Pay.
Mr. M.R. Maathuis LL.M. (1970). Martijn Maathuis studeerde in Leiden civielrecht en werd in 1997 beëdigd als advocaat. Hij begon bij Baker& McKenzie en werkte daarna bij een middelgroot Amsterdam kantoor en ook als interimjurist in het bedrijfsleven. Sinds 2006 heeft zij zijn eigen advocatenkantoor in Amsterdam. Martijn adviseert en procedeert op het terrein van ondernemings- en handelsrecht. Fusies en overnames, participaties, samenwerkingsvormen, geschillen tussen aandeelhouders en zakelijke partners vormen zijn dagelijkse praktijk. Daarnaast helpt Martijn cliënten op het gebied van huurrecht, het bouwrecht, de projectontwikkeling en het algemene contractenrecht. Martijn is lid van de Vereniging Corporate Litigation en redacteur van het Advocatenblad.
Mr. M.A. Verhaagen (1962). Martijn Verhaagen is in 1986 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ondernemingsrecht) en in 1989 aan de universiteit Leiden (fiscaal recht). Na als belastingadviseur te hebben gewerkt heeft hij de overstap gemaakt naar een advocatenkantoor. Sinds 1992 is hij werkzaam als zelfstandige gevestigd jurist en adviseert hij zowel grote (nationale en internationale) ondernemingen als MKB-bedrijven.
Mr R.A. Kronenberg (1963). Rein Kronenberg studeerde in 1988 af in Leiden en werd in oktober 1989 beëdigd als advocaat te Amsterdam, waar hij werkzaam was voor diverse advocatenkantoren in de internationale ondernemingsrechtelijke en financiële advies-en procespraktijk, waarvoor hij ook enige jaren in Londen en New York werkzaam was. Daarnaast was Rein drie jaar als general counsel aan Randstad Holding N.V. verbonden en was hij drie jaar werkzaam als senior bedrijfsjurist voor alternatieve investeringen bij APG, de vermogensbeheerder van het ABP. Rein is thans als advocaat te Amsterdam gevestigd en verbonden aan Kronenberglegal, dat zich richt op de (internationale) ondernemingsrechtelijke en financiële praktijk.
Mr P.C.H. Beenders (1969). Paul Beenders is in 1993 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na drie jaar advocatuur bekleedde Paul vijf jaar een management functie in het bedrijfsleven. Sinds 2002 adviseert hij als interim-jurist vooral over (internationale) overeenkomsten inclusief het begeleiden van juridische procedures.
Mr R. van der Horst (1967). Remco van der Horst is afgestudeerd in Leiden. Na werkzaamheden in de advocatuur en bij de overheid (Ministerie van Financiën) adviseert hij nu (energie)bedrijven in energierechtelijke vraagstukken met sterke nadruk op duurzame, decentrale opwekking inclusief rechtsgeschillen.
Yorck
Bovengenoemde arbiters zijn geïntroduceerd door Yorck. Yorck is een netwerkorganisatie voor senior juristen met een relevante en sectorspecifieke werkervaring. Yorck onderscheidt zich van de traditionele werving- en selectiebureaus voor (interim)juristen; de organisatie en werkwijze zijn volledig ontwikkeld vanuit het perspectief van opdrachtgever en jurist. Yorck onderzoekt vanuit de praktijk relevante ontwikkelingen in juridische dienstverlening en ontwikkelt daar in overleg met opdrachtgever en jurist specifieke, op maat gesneden diensten voor. Deze kunnen tijdelijk en structureel zijn.
Yorck over e-Court: Yorck staat volledig achter het e-Court initiatief als nieuwe stap in de ontwikkeling van arbitrage binnen het rechtsbestel. E-Court maakt deze wettelijk verankerde en kwalitatief hoogwaardige vorm van geschilbeslechting toegankelijk voor iedereen en bevordert tevens de rechtsgelijkheid van partijen in het civiele proces.
e-Court
Stichting E-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

14-02-2012 Oud rechters benoemd bij e-Court

Oud rechters benoemd bij e-Court

Staverden, 14 februari 2012
Bij het scheidsgerecht e-Court zijn nieuwe arbiters benoemd, onder wie twee recent afgetreden leden van de rechterlijke macht. Het gaat om:

Mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier (1950)
Ruud van Hövell tot Westerflier werd na een carrère in de advocatuur in 1993 benoemd tot bestuursrechter en later tot kantonrechter. Hij was vele jaren rechter in Limburg en de laatste jaren tevens vice-president van de rechtbank Maastricht. Hij zal zich buigen over zaken in arbitraal hoger beroep. Ruud van Hövell tot Westerflier over e-Court: “De meest ingrijpende en logische ontwikkeling in de rechtspraak van de afgelopen 150 jaar, waarvan de economische effecten aanzienlijk zullen zijn.”

Mr. H.D.W. Klein Breteler (1941)
Henk Klein Breteler was sinds 1994 raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Gravenhage en sinds 2003 tevens vice-president. Hij zal zich eveneens buigen over zaken in arbitraal hoger beroep. Henk Klein Breteler over e-Court: “Ik ben onder de indruk van datgene wat e-Court al tot stand heeft gebracht. Ik denk zeker dat het toekomst heeft voor eenvoudige geschillen.”

Mr. Juul J.F. van de Voort (1972)
Juul J.F. van de Voort is sinds 1998 advocaat. Gedurende de afgelopen jaren deed hij ervaring op als lid van de Commissie van Toezicht van de Justitiële Inrichtingen Vught en de daarbij behorende functie van beklagrechter. De keuze voor een functie als arbiter bij e-Court werd mede ingegeven door het feit dat e-Court een aantal door hem ervaren bezwaren van de reguliere civiele rechtspraak wegneemt. Van de Voort over e-Court: “De procedure is kort, de kosten zijn laag en er wordt een inhoudelijk kwalitatief gelijkwaardig oordeel geveld. Een enorme winst als het gaat om transparantie en eenvoud.”

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten alsmede alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door zijn efficiëntie: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

18-01-2012 Intrum Justitia kiest voor e-Court

Intrum Justitia kiest voor e-Court

Den Haag, 18 januari 2012

Intrum Justitia heeft bekend gemaakt te gaan procederen bij e-Court. De financiële dienstverlener innoveert momenteel haar processen om haar klanten maximaal te kunnen ondersteunen in het optimaliseren van hun cash flow. Intrum Justitia schakelt e-Court in wanneer een zaak flink in de papieren dreigt te lopen, maar biedt het initiatief ook aan klanten die uit vrees voor een slopend en prijzig proces willen afzien van een gerechtelijke procedure.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom. Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

 

Persberichten 2011

02-12-2011 Rechtbank verklaart arbitrale vonnissen e-Court rechtsgeldig

Rechtbank verklaart arbitrale vonnissen e-Court rechtsgeldig

Staverden, 2 december 2011

Met de beschikking van de Rechtbank Almelo d.d. 1 december 2011 zijn de arbitrale vonnissen van het Scheidsgerecht e-Court afdwingbaar verklaard.
De uitspraak is inmiddels gepubliceerd (met LJN nummer: BU6895) op www.rechtspraak.nl, Met deze publicatie van de overheidsrechter komt een einde aan de discussie over de rechtsgeldigheid van de arbitrale vonnissen. Dit dient de rechtszekerheid.
Wat van belang is, is dat e-Court bevoegd is om conflicten te beslechten, zodra in de algemene voorwaarden van een organisatie wordt bepaald dat geschillen kunnen worden berecht door e-Court. Zolang dat niet het geval is, zullen partijen naar de kantonrechter moeten blijven gaan. Dat betekent dat die partijen met de kosten van de traditionele rechtspraak worden belast en dat zij niet weten hoe lang het proces zal duren.

Nakad: “Het is dus belangrijk om de weg naar e-Court te openen. Wij bieden een goed alternatief voor de overheidsrechtspraak. Procederen bij e-Court is snel, goedkoop en transparant. De procesdossiers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

18-07-2011 PWN start innovatieve pilot e-Court

PWN start innovatieve pilot e-Court

Velserbroek, 18 juli 2011

Als eerste drinkwaterbedrijf introduceert PWN klantvriendelijk procederen
Sinds kort kent Nederland een nieuw fenomeen: e-Court. Deze nieuwe virtuele vorm van alternatieve rechtspraak biedt een unieke klantvriendelijke procesgang. Deze is niet alleen eenvoudig en betaalbaar, maar ook staat van tevoren vast hoe het hoor en wederhoor verloopt. Het proces eindigt met een echt afdwingbaar vonnis. De klanten kunnen vanuit eigen huis de procesgang volgen.
PWN pilot
Samen met gerechtsdeurwaarders- en incassokantoor M.G. de Jong gaat PWN een pilot starten. e-Court heeft, zowel voor PWN als de klant, de voordelen dat de kosten en doorlooptijd lager zijn. Vanwege inzet van experts (advocaten, bedrijfsjuristen, universitair docenten en andere juridische professionals) is de uitspraak representatief aan de huidige rechtspraak
Dit arbitrale vonnis heeft dezelfde bindende en afdwingbare kracht als een vonnis van de overheidsrechter. Een gerechtsdeurwaarder kan het vonnis van e-Court dus ten uitvoer leggen, als de in het ongelijk gestelde klant niet betaalt. Er zal dan sprake zijn dat de klant ook niet reageert op berichten van PWN en geen contact opneemt over een betalingsregeling. In veel gevallen hoeft het gelukkig niet zo ver te komen. Op grond van de ervaringen in de komende zes maanden, zal PWN haar interne processen afstemmen, indien deze procesgang bij e-Court bij zowel de klant als PWN tot tevredenheid heeft geleid.
Andreas Aukema, manager Klant en Markt bij PWN:
"Voor mijn afdeling betekent de toegang tot e-Court dat het voor veel van onze vorderingen overbodig wordt om de traditionele rechtbank in te schakelen. Binnen acht weken of minder verkrijgen wij tegen (veel) lagere kosten een bindend en afdwingbaar eindoordeel. Voor onze debiteuren heeft het eveneens "klantvriendelijke" voordelen; snel een deskundige uitspraak tegen lagere kosten. Dit alles in leesbare, niet juridische, taal."
Proces
Via een goed leesbaar deurwaardersexploot wordt de klant in de gelegenheid gesteld om te kiezen voor een procedure via de traditionele rechtbank of via e-Court. In de eerste 4 weken bij e-Court bestaat de mogelijkheid om online verweer te voeren. Daarna zal e-Court het arbitrale vonnis wijzen. In de regel worden onafhankelijke oud rechters of advocaten tot arbiter benoemd. Het arbitrale vonnis van e-Court krijgt door tussenkomst van een voorzieningenrechter dezelfde afdwingbare rechtskracht als een vonnis van de rechtbank. En omdat de gehele procedure elektronisch verloopt, is de klant van PWN 24-7 op de hoogte van het proces.
Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.
Henriette Nakad, oprichtster e-Court:
"e-Court heeft zich inmiddels bewezen als maatschappelijk verantwoorde vorm van procederen, passend in de 21e eeuw. Wij hebben nationaal en internationaal een ware revolutie ontketend. De mooiste prijs die wij hebben gewonnen is de tweede prijs als "Wereldwijd de beste innovatie in de rechtspraak 2011". Wij zijn blij met de keuze van PWN voor ons bedrijf: immers PWN vult haar bijzondere zorgplicht als waterleidingbedrijf voor haar klanten maatschappelijk verantwoord in. Het is voor PWN een logische keuze: PWN is vernieuwend, klantvriendelijk en transparant."

23-06-2011 e-Court in Top 3 bij uitreiking Innovating Justice Awards in het Vredespaleis

e-Court in Top 3 bij uitreiking Innovating Justice Awards in het Vredespaleis

Staverden, 23 juni 2011

Vandaag vinden in het Vredespaleis de prijsuitreikingen plaats van de wereldwijde verkiezingen tot beste innovatie in de rechtspleging wereldwijd. Bij de publieksstemming is e-Court op de tweede plaats geëindigd.

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

26-05-2011 Call2Collect verkiest e-Court boven traditionele rechtspraak

Call2Collect verkiest e-Court boven traditionele rechtspraak

Amsterdam, 26 mei 2011

Credit Management specialist kijkt terug op succesvol verlopen pilots

Call2Collect B.V., onderdeel van de Credit Management Group B.V., heeft als dynamisch, zeer ervaren en deskundig credit managementbureau sinds november 2010 het systeem bij e-Court doorlopen met een aantal dossiers. Terugkijkend constateert A. Groot, directeur van Call2Collect, grote tevredenheid bij de opdrachtgevers, de eigen medewerkers en de debiteuren. Alle reden om de procedures via e-Court nu duurzaam voort te zetten.

“Voor het eerst in de geschiedenis van de rechtspraak is er een voor alle partijen begrijpelijke procedure. Deze is niet alleen snel, maar ook een stuk goedkoper en bovendien: voorspelbaar”, aldus A. Groot. “Onze belangrijkste drijfveer was echter dat wij al vele jaren hebben gewacht op een online gerechtelijke procedure. Zeker als het gaat om de wereld van de online aankopen. Juist voor die partijen, crediteur en debiteur, is e-Court een prachtige oplossing. Debiteuren rekenen erop dat de gerechtelijke weg te kostbaar is voor die heel lage hoofdsommen. Dat is nu verleden tijd. Tegelijkertijd is de procesgang bij e-Court heel debiteurvriendelijk. Een win-win voor iedereen dus.“

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Recentelijk is e-Court – met slechts 9 andere projecten wereldwijd - genomineerd voor the Innovating Justice Award 2011, als succesvolle innovatie in de rechtspraak. Deze zeer prestigieuze nominatie van een aantal gezaghebbende instituten uit de wetenschap onderstreept de maatschappelijke relevantie van e-Court voor de toegankelijkheid van onafhankelijke geschilbeslechting en rechtspraak (www.innovatingjustice.com).

Over Call2collect
Call2Collect levert maatwerk in de Business to Consumer (B2C) incassodienstverlening. Ons doel is het meest vooruitstrevende B2C incassobureau van Nederland te zijn. Dat doen wij door vakmensen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Alle betrokken specialisten hebben jarenlange ervaring opgebouwd in de Credit Management Markt en hebben nu de krachten gebundeld om een van de grootste issues van Nederland constructief aan te pakken (www.call2collect.nl).

Call2Collect maakt deel uit van de Credit Management Group: full service organisatie op het gebied van Credit Management, die zowel nationaal als internationaal actief is op alle specialistische facetten van het vakgebied. De persoonlijke benadering en jarenlange ervaring staan garant voor een tailormade resultaat gerichte oplossing. De CM Group beschikt over de onderstaande dienstverleningen:

• Business to Business en Business to Consumer incasso "no cure no pay"
• Internationaal Incasso
• Detachering Credit Professionals
• Outsourcing Debiteurenbeheer

03-05-2011 Rechtspraak zoals GOOGLE het zou doen!

Rechtspraak zoals GOOGLE het zou doen !

Woerden, 3 mei 2011

Ultimoo gaat als eerste incassobureau vonnis halen via e-Court

Met de nieuwe wet op incassokosten op komst en de forse stijging van de griffierechten, is het tijd voor een revolutie in de Gerechtelijke Invordering van schulden. Ultimoo start in 2011 met e-Court. E-Court, de innovatieve on line oplossing voor gerechtelijke procedures, maakt het voor minimaal 70% van de vorderingen overbodig om de rechtbank in te schakelen ter verkrijgen van een vonnis. Ultimoo, bekend om haar maatschappelijk verantwoorde en innovatieve wijze van incasseren, is als één van de eerste incassobureaus inmiddels gestart met e-Court.
De digitale revolutie is nu ook doorgedrongen in een instituut dat al decennia op dezelfde wijze haar werkwijze blijft voortzetten, de rechtbank. Daar waar we tot voor kort lang moesten wachten op de soms onvoorspelbare uitspraak van een rechter inzake geldvorderingen die klip en klaar zijn, is er nu een volstrekt nieuw en legitiem alternatief, e-Court. E-court maakt het mogelijk om binnen acht weken tegen veel lager kosten een deskundig maar bindend oordeel te krijgen dat gelijk staat aan een vonnis van de rechtbank.
Arjan Stigter, directeur van Ultimoo: ‘Dit is nu eindelijk een alternatief dat gerechtelijke procedures efficiënt maakt. Een transparante, voor alle partijen begrijpelijke procedure die niet alleen sneller is maar ook een stuk goedkoper. Waar de overheid faalt, biedt een particulier onafhankelijk initiatief van advocaten en oud rechters uitkomst.’

Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht. De kosten van deze simpele procedure zijn in de meeste gevallen meer dan 50% lager dan de traditionele wijze van werken. Het feit dat e-Court is genomineerd voor the Innovating Justice Award 2011 zegt ook genoeg.

Over Ultimoo
Ultimoo is de incasso specialist. De activiteiten van Ultimoo zijn nationale, internationale en gerechtelijke incasso. Het belangrijkste doel is de cashflow van (middel)grote ondernemingen op een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde manier te maximaliseren en zeker te stellen.

Persberichten 2010

30-09-2010 e-Court wil werkdruk rechterlijke macht verminderen tegen lagere kosten voor burger

e-Court wil werkdruk rechterlijke macht verminderen tegen lagere kosten voor burger

Amsterdam, 30 september 2010

Oprichter mw. mr. H.W.R. Nakad - naar aanleiding van de forse stijgingen van de griffierechten bij de traditionele gerechten die al per 1 november a.s. van kracht wordt - benadrukt dat e-Court de werkdruk van de rechterlijke macht wil verminderen tegen lagere kosten voor burger. "Het is juist belangrijk dat een extern professioneel instituut naast de overheid zorgdraagt voor onpartijdige en zeer deskundige conflictoplossing, juist voor mensen met een kleine portemonnee," aldus Nakad.
"Het aantal minuten dat een overheidsrechter aan een zaak kan besteden is te laag. Er moet acuut een oplossing worden gevonden. Het is niet goed denkbaar dat de overheid de verwachte verdere stijging in aantallen conflicten per jaar zal kunnen opvangen. Om die reden is het van belang dat de overheid de kwaliteit van de behandeling van zaken met principiële juridische vragen, grote complexiteit of op het gebied van strafrecht waarborgt. Veel zaken van feitelijke aard kunnen vaak beter door hooggeschoolde juridische professionals uit de praktijk worden beoordeeld."
Nakad reageert hiermee op uitingen van SGP-senaatslid Holdijk over "concurrerende leveranciers" aan de Minister van Justitie. Volgens Nakad gaat de SGP hiermee voorbij aan de zorgvuldigheid en integriteit waarmee private instituten zijn opgericht en de geschilbeslechters hun taken vervullen.
Woordvoerder Broekers-Knol van de VVD wees erop dat de griffierechten de kosten van de rechtspraak nooit geheel kunnen dekken. De VVD-senator vond dat bij het vaststellen van het griffierecht er rekening mee moet worden gehouden dat 'burgers via de belastingen al meebetalen aan de kosten van de rechtspraak.' De griffierechten in Nederland behoren volgens de VVD tot de hoogste in Europa. Ook wees Broekers-Knol op de hoge werkdruk van de rechtspraak. "Hoe kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak worden gewaarborgd zonder rechters met nog meer werk te belasten", zo vroeg zij de minister.
Senator Van de Beeten van het CDA benadrukte dat kostendekkende tarieven niet het doel zijn van het nieuwe stelsel van griffierechten. Het gaat volgens hem om de invoering van een transparant stelsel dat bovendien geen belemmeringen opwerpt voor de gang naar de rechter. Van de Beeten drong er bij de minister op aan om in het kader van een reparatiewet vast te leggen dat er bij maatregelen in de jeugdbescherming geen griffierecht in rekening wordt gebracht.
Woordvoerder Westerveld van de PvdA pleitte voor het ontzien van minvermogenden die in hoger beroep willen gaan tegen een uitspraak van de rechter. Volgens haar moeten zij voortaan een griffierecht van € 280,- betalen; dat is vier maal zo hoog als bij een zaak voor de kantonrechter (€70,-). Minister Hirsch Ballin bracht hier tegen in dat personen die in hoger beroep willen desnoods een bijzondere bijstandsuitkering van de gemeente kunnen krijgen.
Woordvoerder Holdijk (SGP) verzet zich tegen de impliciete suggestie dat de rechtspraak "bij wijze van spreken een kruideniersartikel is, waarvoor men naar believen terecht kan bij concurrerende leveranciers." Volgens hem is overheidsrechtspraak een publieke, essentiële en karakteristieke overheidsplicht, en is een gebruikersbijdrage niet bedoeld om de rechtspraak te financieren.
Alleen de SP-fractie liet aantekenen dat zij tegen het voorstel is.
bron van de inhoudelijke bespreking in de eerste kamer: www.eerstekamer.nl

28-09-2010 Benoemingen bij e-Court

Benoemingen bij e-Court

Amsterdam, 28 september 2010
Bij e-Court, het alternatief voor de publieke rechtbank, is een nieuwe voorzitter van de Werving- en Selectiecommissie en een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd.
Mr. dr. Henk G. van der Werf (1940)
Henk van der Werf was sinds 1982 rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch en sinds 1988 vice-president aldaar tot 2001. Sindsdien is hij bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken voorzitter van drie commissies: telecommunicatie, elektronische communicatie en post. Henk van der Werf zal als opvolg er van prof. mr. Hans Franken voorzitter worden van de werving- en selectiecommissie voor de geschillenbeslechters van e-Court. Henk van der Werf over e-Court: “e-Court is een buitengewoon creatieve aanwinst in het arsenaal van juridische geschilbeslechters. Dit initiatief verdient alle steun.”
Mr. Alvin Khodabaks (1971)
Alvin Khodabaks is partner bij advocatenkantoor Clifford Chance waar hij in de sectie Litigation & Dispute Resolution werkzaam is op het gebied van intellectueel eigendom. Hij maakt bovendien deel uit van de internationale praktijkgroep Communications, Media & Technology.
Hij is gespecialiseerd in zaken betreffende informatietechnologie, outsourcing en internet. Zijn werk heeft een nationaal en internationaal karakter en kent zowel grote commerciële belangen als wat kleinere, meer principiële belangen. Zo varieert de praktijk van het optreden namens een multinational tegen merkinbreuk, auteursrechtinbreuk of misleidende vergelijkende reclame in Nederland, tot het adviseren over de intellectuele eigendoms- of IT-aspecten van een (internationale) fusie of overname. Alvin Khodabaks over e-court: "e-court is een zeer bijzonder initiatief, gestoeld op innovatie en gedreven door passie. De volgende stap in de evolutie van geschillenbeslechting waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van technologie. Ik ben enthousiast en voel me vereerd om onderdeel uit te maken van de verdere ontwikkeling van e-court."
De heren Docters van Leeuwen, Haselhoff en Van der Deijl treden terug als leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt per 1 oktober 2010 gevormd door prof. mr. Ton (A.) W. Jongbloed (voorzitter) en Mr. Alvin Khodabaks. De laatste benoeming zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Profiel e-Court
De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.
e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.
De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

29-01-2010 Nieuwe arbiters benoemd bij e-Court

Nieuwe arbiters benoemd bij e-Court

Amsterdam, 29 januari 2010

Bij de nieuwe internetrechtbank e-Court zijn na acht eerdere benoemingen de volgende vier rechters benoemd.

Mr. Eric van de Luytgaarden (1963)

Eric van de Luytgaarden is lector en adviseur, hij heeft tien jaar als rechter-plaatsvervanger gewerkt. Hij doceerde en doceert aan een aantal buitenlandse universiteiten onder andere in Finland en de Tsjechische Republiek. Hij is op dit moment lid van het European Masters project Proactive Management and Business Law. Eric van de Luytgaarden heeft zeer veel publicaties op zijn naam staan en heeft binnen en buiten de juridische beroepen gedoceerd op het gebied van recht, leiderschap, management en organisatie. Momenteel rondt hij een boek af met de werktitel 'Andere juristen'. Hij heeft aan de wieg gestaan van vele innovaties in de juridische wereld, onder andere op het gebied van de ontwikkeling van de HBO-opleiding rechten en preventief recht. Op uitnodiging van Eric van de Luytgaarden heeft Richard Susskind, auteur van het boek “The end of lawyers” eind 2009 een bezoek gebracht aan Nederland. Hierover is meer te lezen in de laatste editie van het juridische tijdschrift “Mr.”

Mr. Rob Boas (1948)

Rob Boas kan bogen op een langjarige carrière binnen de rechtspraktijk, zo was hij 15 jaar actief als wetenschappelijk (hoofd) medewerker bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Als griffier bij de rechtbank Dordrecht heeft hij veel ervaring opgedaan met het schrijven van vonnissen in civiele en strafzaken. Sinds 1990 is de heer Boas advocaat.

Mr. Marc-Jan Koning (1974)

Marc-Jan Koning is advocaat en heeft voorheen gewerkt als plaatsvervangend griffier. Hij studeert daarnaast wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. A.M. van Dusseldorp (1947)

Mr. van Dusseldorp heeft de afgelopen 39 jaar gewerkt als advocaat en heeft zich bekwaamd in vele rechtsgebieden. Daarnaast heeft hij vele jonge advocaten opgeleid. Hij is ook parttime interim-directeur geweest van de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland en heeft zich beziggehouden met de totstandkoming en invoering van de Wet op de Financiële Dienstverlening.

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

12-01-2010 Nieuwe rechtbank opent haar deuren

Nieuwe rechtbank opent haar deuren

Amsterdam, 12 januari 2010

Na de ‘rijdende rechter’ kent Nederland nu ook een ‘digitaal gerecht’. De eerste internetrechtbank van Nederland, zoals De Telegraaf dit scheidsgerecht noemt, is van start gegaan. Het gerecht is opgericht door de onafhankelijke stichting E-Court, waarin advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, universitair docenten en andere juridische professionals zich hebben verenigd. Het doel is om naast de overheidsrechtspraak een eenvoudige, snelle en goedkope juridische procedure te introduceren voor iedereen.

Profiel e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten en verder alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante, voorspelbare procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via het internet. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom.Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling Procesbewaking van e-Court. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

De arbiters hebben ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

e-Court is een initiatief van Mr. Henriëtte Nakad (40). Tot voor kort was zij actief als advocaat en heeft 16 jaar ervaring in de juridische advies- en procespraktijk. “De meeste mensen, ook ondernemers, weten nu niet waar ze het moeten zoeken als iemand ze een proces aandoet. Je bent zoveel tijd en ergernis kwijt aan een steeds terugkerend probleem. Zij geloven dan ook niet dat je in 8 weken een echt vonnis krijgt van een onpartijdige en deskundige rechter. Toch is het zo. Door een goede automatisering hebben we de inefficiëntie uit het proces gehaald. Dat bespaart veel tijd en geld”, zegt de directeur van E-Court. ”Wij verwachten de overbelaste rechterlijke macht op termijn te ontlasten met dit initiatief”.