privacy

Privacy verklaring

Hieronder volgt een overzicht van verplichte informatie ex artikel 13 van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna ‘AVG’:

Verwerkingsverantwoordelijke
ITEC Services B.V.
T.a.v. de heer R.M.V. Heerema, directeur
Strawinskylaan 3051
1077 ZX AMSTERDAM

administrateur@e-court.nl

Functionaris gegevensverwerking
ITEC Services B.V.
T.a.v. de heer J. Burgemeester, functionaris gegevensverwerking
Strawinskylaan 3051
1077 ZX AMSTERDAM

fg@e-court.nl

Verwerkingsdoeleinden
Arbitrage ter beëindiging van een gerezen (rechts)geschil overeenkomstig het procesreglement van e-Court.
De verwerking is daartoe beperkt. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Wat wij niet doen, is:
– profilering
– dataverrijking
– verkoop van uw persoonsgegevens of statistische of geanonimiseerde gegevens
– een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen;
– grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1 AVG, of van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 AVG
– stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten.

Rechtsgrond verwerking
De procespartijen zijn arbitrage overeengekomen in hun onderlinge overeenkomst. De wil van de gedaagde is nader getoetst bij de oproeping per deurwaardersexploot, en de naleving van artikel 6:236 sub n BW. Dit betekent dat aan de betrokkene nog een termijn van een maand wordt gegund om de eerdere overeenkomst te herroepen en het geschil te laten behandelen door de kantonrechter, zie artikel 6 lid 1 sub A AVG.

Aanlevering van persoonsgegevens
Voor de arbitrale procedures ontvangt e-Court persoonsgegevens van de gedaagden. Deze worden aangeleverd door de gerechtsdeurwaarder die de procedure aanhangig maakt namens de eisende partij. De ontvanger is de administrateur. Deze zorgt ervoor dat deze toegankelijk zijn voor de scheidsgerechten van de stichting E-Court.

U kunt beslissen om persoonlijke gegevens met e-Court te delen als u contact met ons opneemt over een procedure, informatie aanvraagt, of wanneer u inlogt in het procesdossier van een procedure. De data die we eventueel daarbij verzamelen zullen alleen door e-Court worden verwerkt in het kader van uw lopende, reeds geëindigde of weldra startende procedure, en om te waarborgen dat u wordt ondersteund met de juiste dienstverlening zoals vastgelegd in het Procesreglement. Wij zullen deze data niet om andere redenen bewerken of uitwisselen.

Beschrijving organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen
e-Court vindt de beveiliging van data belangrijk.

Organisatorisch: wij ontvangen zo laat mogelijk (ongeveer drie weken na oproeping) persoonsgegevens. Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot diegenen die een taak dienen te vervullen.
Technisch: verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen het hoogwaardige low-code Outsystems platform van e-Court, dat voldoet aan de hoge standaarden.Voor informatie over beveiliging zie https://success.outsystems.com/Evaluation/Security/00_OutSystems_Platform_Security_overview.  Voor meer informatie over Outsystems en de certificeringen zie https://www.outsystems.com/.

De website van e-Court wordt via Outsystems gehost in de Europese Unie door Amazon Web Services; de online applicatie staat in de Cloud binnen de Europese Unie. Dit biedt een hoogwaardig niveau van bescherming rond alle data die worden verzameld en verwerkt. Zie voor meer informatie over de beveiliging en de certificeringen, zie http://aws.amazon.com/security/. Zie verder in het bijzonder op https://aws.amazon.com/whitepapers/ de White paper met het overzicht van beveiligingsprocessen, genaamd Overview of Security Processes.

De geschilbeslechters en/of degenen die de ICT-ondersteuning bieden, hebben toegang tot het online platform van e-Court en kwalificeren als verwerkers; zij zijn daarbij gebonden aan de verplichtingen van een bewerkersovereenkomst., zoals strikte geheimhouding. Deze verwerkers bevinden zich eveneens binnen de Europese Unie.

Periode
De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor de duur van de procedure gevolgd door een redelijke termijn na afloop daarvan, bepaald op acht weken, waarbinnen het procesdossier en het vonnis kunnen worden ingezien. Daarna wordt het dossier gearchiveerd en is het niet meer te raadplegen.
Op grond van Boek 2 Burgerlijk Wetboek is e-Court verplicht een deugdelijke administratie te voeren en gegevens te bewaren gedurende 7 jaar. Gedurende de termijn van 7 jaar worden de vonnissen door e-Court bewaard.

Verzoek om inzage, rectificatie of verwijdering
Als gedaagde heeft u het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of om beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarbij dient het volgende te worden bedacht:
1. U heeft altijd recht op inzage gedurende de procedure en u kunt dit recht uitoefenen door in te loggen in het procesdossier.
2. Vanwege de (dwingende) aard van de rechtspraak, dus ook van private rechtspraak, kunnen wij in lopende procedures niet overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens uit het Procesdossier.
3. Indien de termijn van een maand ex artikel 6:236 sub n BW is verstreken vanaf de oproeping, en u niet tijdig verzocht om behandeling van het geschil door de kantonrechter, heeft u geen recht meer om tegen de verwerking bezwaar te maken in de zin dat de arbitrale procedure zal worden gevoerd en vonnis zal worden gewezen ter beëindiging van het geschil.
4. Persoonsgegevens worden door ons niet overgedragen aan vergelijkbare aanbieders. De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de arbitrale procedure.

Recht om uw toestemming in te trekken
Als gedaagde heeft u ex artikel 6, lid 1, punt a) AVG het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Echter, indien de termijn van een maand ex artikel 6:236 sub n BW is verstreken vanaf de oproeping, en u niet tijdig verzocht om behandeling van het geschil door de kantonrechter, verliest u dit recht en zal de arbitrale procedure worden gevoerd en daarbij zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op het indienen van een klacht
Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit is voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. Bezoekadres (alleen volgens afspraak): Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Geautomatiseerde besluitvorming
Binnen e-Court zijn regels van wetgeving en jurisprudentie deels geautomatiseerd, zoals de grenzen aan de buitengerechtelijke incassokosten, zodat deze correct worden berekend. Deze automatisering wordt toegepast vanuit het oogmerk van consumentenbescherming, zowel om rekenfouten te voorkomen, maar ook om de kosten van een procedure zo laag mogelijk te houden. Verder worden onnodige spelfouten in de namen van de procespartijen voorkómen, doordat de gegevens niet meer handmatig behoeven te worden ingevoerd. Deze wijze van geautomatiseerde besluitvorming is daarmee noodzakelijk voor een goede uitvoering van de arbitrage overeenkomstig het procesreglement. Ook de toewijzing van zaken aan de scheidsgerechten verloopt geautomatiseerd.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/Privacy Impact Assessment
Er is geen sprake van een soort verwerking als bedoeld in artikel 35 AVG, zoals een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, of die gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Om die reden heeft de Verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking geen beoordeling uitgevoerd van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.

Datum publicatie
Deze privacyverklaring is voor het eerst gepubliceerd op 2 mei 2016, en zij is voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2018. We nodigen u graag uit om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Cookies
e-Court neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en leeft de EU-richtlijnen op het terrein van privacy in elektronische communicatie na. Met dit doel hebben we de volgende verklaring opgesteld om u in staat te stellen de cookies te beheren die we verzamelen als u onze website bezoekt.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine bestanden die worden gedownload op een apparaat als de gebruiker bepaalde websites bezoekt. In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser die vervolgens een tekstbestand genereert. Iedere keer dat een gebruiker terugkeert op dezelfde website achterhaalt de browser dit bestand en stuurt dit door naar de server van de website.

De cookies van e-Court
e-Court streeft ernaar ervoor te zorgen dat u een gebruikersvriendelijke ervaring heeft als u onze website bezoekt. Om deze reden worden cookies geïnstalleerd op de computer als u onze website bezoekt.

Terwijl u surft op website van e-Court kunnen datalogs van uw activiteiten worden verzameld met het doel om vast te leggen wanneer u hebt deelgenomen aan een procedure. Wij maken geen gebruik van Google Analytics om uw surfgedrag in kaart te brengen, om ‘marketing gedreven’ activiteiten te ontplooien en ook zullen wij uw gegevens niet verkopen aan derden.

Hoe lang bewaart e-Court cookies?
Cookies blijven in principe niet langer dan 24 maanden op uw computer, tenzij voor de procedures een langere termijn verplicht is. U kunt zelf besluiten alle cookies op elk gewenst moment te verwijderen binnen uw browser-instellingen. Dit leggen wij hierna uit.

Cookies-instellingen
Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik hiervan wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u voorzien van informatie en controle over cookies. U kunt via uw browser zogenaamde ‘alerts’ instellen die melden wanneer een cookie wordt gebruikt en u kunt deze accepteren of afwijzen. U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die wordt geretourneerd naar de oorspronkelijke servers. U kunt in het algemeen de cookies op uw browser uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op de mogelijkheid om de website(s) van E-Court te bezoeken.

Om er zeker van de zijn dat u uw weg kunt vinden bij het aanpassen van instellingen treft u hieronder een aantal links aan die kunnen helpen bij het op de juiste manier configureren van veel voorkomende browsers, die u in gebruik kunt hebben.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari op I-Phone, I-Pad and I-Pod touch
Cookie settings in Safari op de Mac

Het doel van cookies
Deze instellingen zijn overigens alleen geldig voor de pagina’s die zijn gecreëerd en in eigendom zijn van e-Court. Wanneer we een link aanbrengen naar externe websites en als u hierop klikt, verlaat u de onze website en zijn de instellingen en richtlijnen die van toepassing zijn op onze website niet langer geldig. Dan moet u de cookies-richtlijnen en -instellingen op de nieuwe website in acht nemen.