Uitspraken 2018

Hier zullen uitspraken van 2018 worden gepubliceerd.

Uitspraken 2017
Hier zijn (geanonimiseerde) uitspraken van scheidsgerechten uit 2017 gepubliceerd.
17-11-2017 IPVRW 24562467000

24562467000


Arbitraal vonnis in de procedure oorspronkelijk geregistreerd onder dossiernummer 24562467000,
gewezen op 17 november 2017

tussen
Menzis
en
Gedaagde

Plaats van arbitrage: Almelo
In hoedanigheid van arbiter, daartoe benoemd door de stichting Stichting E-Court, gevestigd en kantoorhoudende aan de Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn (hierna te noemen: 'e-Court'), aldaar domicilie gekozen hebbende, wijs ik, mr. J.P.J.M. Naus, vonnis als bedoeld in artikel 12 van het procesreglement van e-Court en verklaar daartoe het volgende.
Samenvoeging
De administrateur heeft de samenvoeging gelast van aanhangig gemaakte procedures met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften. De redenen van doelmatigheid rechtvaardigen naar het oordeel van het scheidsgerecht een gezamenlijke behandeling. Daarom heb ik, arbiter, geen aanleiding gezien om de procedure ambtshalve te splitsen.
Benoeming scheidsgerecht
Ik, arbiter, heb mijn benoeming door e-Court aanvaard om op te treden als scheidsgerecht. Mijn benoeming is aan de procespartijen meegedeeld door vermelding van mijn naam in het procesdossier.
Procesverloop
De startdatum van de oorspronkelijk aanhangig gemaakte procedure en het verdere procesverloop staan in het procesdossier vermeld, en worden op de navolgende bladzijden van dit vonnis samengevat weergegeven. De procedure is verlopen conform het procesreglement van e-Court. Onder het kopje "Omschrijving van de eis zoals gevorderd" in dit vonnis is telkens de tekst opgenomen, zoals door de procesgemachtigde van eisende partij letterlijk is aangeleverd in het procesdossier. Verwijzingen naar 'eiser(es)', e.d., indien en voor zover die voorkomen, dienen derhalve te worden gelezen als een verwijzing naar eisende partij. Daarbij geldt dat een meer uitgebreide omschrijving van de vordering is neergelegd in het oproepingsexploot.
Opmerkingen ten aanzien van de beslissing(en)
Ten aanzien van de beslissingen gelden de volgende opmerkingen:
1. De toegewezen rente betreft de vervallen rente tot aan de datum als in de beslissing vermeld. De hoofdsom dient te worden vermeerderd met de nog niet vervallen rente tot aan de dag der algehele voldoening.
2. De toegewezen (a) oproepingskosten, (b) buitengerechtelijke incassokosten en (c) de court fee staan in het vonnis vermeld zonder btw. De btw over deze kosten mag alleen aan de gedaagde worden doorbelast indien de eisende partij de btw niet fiscaal kan verrekenen. Over het salaris gemachtigde mag nooit btw worden berekend.
3. Ik, arbiter, heb getoetst of de incassokosten niet hoger zijn dan de wettelijke maxima en deze waar nodig gematigd.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ik, arbiter, verklaar dit arbitrale vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Deponering
Dit is een individueel afschrift van het originele vonnis, dat is gedeponeerd bij de griffie van de bevoegde rechtbank ex artikel 1058 lid 1 sub b Rv. Hiermee is voldaan aan het bevel, dat bij de betekening van het verlof aan elke gedaagde de gedetailleerde informatie en de specificatie van alle bedragen zoals neergelegd in het procesdossier zal worden meebetekend, voor zover deze op hem betrekking heeft.
Bescherming persoonsgegevens
Op grond van artikel 22 lid 3 Procesreglement e-Court 2017 beveel ik, arbiter, dat de persoonsgegevens van de gedaagden zoveel mogelijk voor elkaar worden afgeschermd in de executiefase, teneinde de privacy te beschermen van de betrokkenen.
Slot
Dit vonnis, dat in digitale vorm is opgemaakt, is gewezen in de plaats van arbitrage als hiervoor vermeld en is digitaal ondertekend ex artikel 1072b lid 3 Rv. Na een daartoe verleend verlof door de bevoegde voorzieningenrechter kan dit vonnis ten uitvoer worden gelegd. Voor de rechtsmiddelen tegen dit vonnis en de daarvoor geldende termijnen zij verwezen naar het procesreglement.
Het scheidsgerecht
Digitale handtekening: [volgt digitale handtekening]

Keuze voor e-Court
Eisende partij is met gedaagde overeengekomen hun geschil te beslechten via het procesreglement van e-Court. Van hun schriftelijke overeenkomst is mij gebleken. Ik, arbiter, heb gecontroleerd en vastgesteld dat de gedaagde is opgeroepen per deurwaardersexploot. Daarbij is ingevolge artikel 6:236 sub n BW aan gedaagde een maand gegund om te kiezen voor behandeling van het geschil door de overheidsrechter. Ik heb vastgesteld dat gedaagde van dit recht geen gebruik heeft gemaakt. Hiermee heeft gedaagde bewust en uit vrije wil de bevoegdheid van e-Court in stand gelaten om overeenkomstig het procesreglement het geschil te beslechten.
Het procesverloop
[volgt beschrijving procesverloop]
Omschrijving van de eis zoals gevorderd
Gedaagde is met eisende partij één of meerdere zorgverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 3 van de Zorgverzekeringswet aangegaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de verplichte verzekering (het basispakket), de aanvullende verzekering of het Wettelijk verplicht Eigen Risico. Op grond van voormelde overeenkomst en/of het Besluit Zorgverzekering en de Regeling Zorgverzekering is gedaagde aan eisende partij periodiek premie verschuldigd. Tevens vordert eisende partij van gedaagde, ingevolge artikel 6:119 BW en de toepasselijke algemene voorwaarden, wettelijke rente over de verschuldigde bedragen. Tevens vordert eisende partij buitengerechtelijke incassokosten welke ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden en op voorwaarden en op grond van artikel 6:96 lid 2 sub C BW voor rekening van gedaagde dienen te komen. Eisende partij verzoekt, bij arbitraal vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om gedaagde te veroordelen tot voldoening van het bovenstaande, alsmede in de kosten van dit geding.

Een specificatie van de hoofdsom is als volgt: [volgt specificatie Factuurnummer Factuurbeschrijving Factuurbedrag Vervaldatum].

De opbouw van de vordering is onderstaand gespecificeerd.
Facturen voor oproeping € 103,00
Rentesom € 0,55
Incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 1,50
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 142,05
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 103,00
Totaal rentesom € 0,55
Totaal incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 1,50
Subtotaal hoofdsom € 142,05
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 3,74
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 30,00
Overige kosten indien van toepassing: € 0,00
Subtotaal proceskosten € 199,16
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 341,21

De beslissing van het scheidsgerecht
Het scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. Samengevat vordert eisende partij betaling van openstaande nota's. Gedaagde betwist dat hij de vordering verschuldigd is nu hij alle openstaande bedragen heeft betaald. Gedaagde onderbouwt zijn stelling met een aantal bijlagen waarin afschriften van diens elektronische overboekingen. Uit artikel A12 van de onderliggende overeenkomst tussen Eiseres en Gedaagde vloeit voort dat betalingen steeds voorafgaand aan de periode waarin men verzekerd is dienen te worden vergoed. Zoals Gedaagde stelt heeft hij de betreffende premies niet altijd op tijd voldaan. In deze niet-tijdige betalingen ligt de reden van de vordering. Uit de stellingen en bewijsstukken van eisende partij blijkt dat gedaagde bij herhaling niet of te weinig heeft betaald en daar herinneringen voor heeft ontvangen, waarna het incassotraject – met bijkomende kosten – is doorgezet. Daarmee ligt de vordering voor toewijzing gereed. Het Scheidsgerecht ziet in de stellingen van Gedaagde geen rechtsgrond tot afwijzing van de vordering of bijkomende kosten. Het Scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. De eis, zoals gevorderd en hiervoor is weergegeven, wordt integraal toegewezen, waarbij volledigheidshalve de hoofdsom en kosten hierna worden vermeld.

Facturen voor oproeping € 103,00
Rentesom € 0,55
Incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 1,50
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 142,05
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 103,00
Totaal rentesom € 0,55
Totaal incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 1,50
Subtotaal hoofdsom € 142,05
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 3,74
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 30,00
Overige kosten indien van toepassing: € 0,00
Subtotaal proceskosten € 199,16
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 341,21
De hiervoor genoemde rente betreft de vervallen rente tot 31 augustus 2017.

Tot zover mijn beslissing.

17-11-2017 IPVRW 24590256000

24590256000


Arbitraal vonnis in de procedure oorspronkelijk geregistreerd onder dossiernummer 24590256000,
gewezen op 17 november 2017

tussen
CZ
en
Gedaagde

Plaats van arbitrage: Almelo
In hoedanigheid van arbiter, daartoe benoemd door de stichting Stichting E-Court, gevestigd en kantoorhoudende aan de Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn (hierna te noemen: 'e-Court'), aldaar domicilie gekozen hebbende, wijs ik, mr. J.P.J.M. Naus, vonnis als bedoeld in artikel 12 van het procesreglement van e-Court en verklaar daartoe het volgende.
Samenvoeging
De administrateur heeft de samenvoeging gelast van aanhangig gemaakte procedures met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften. De redenen van doelmatigheid rechtvaardigen naar het oordeel van het scheidsgerecht een gezamenlijke behandeling. Daarom heb ik, arbiter, geen aanleiding gezien om de procedure ambtshalve te splitsen.
Benoeming scheidsgerecht
Ik, arbiter, heb mijn benoeming door e-Court aanvaard om op te treden als scheidsgerecht. Mijn benoeming is aan de procespartijen meegedeeld door vermelding van mijn naam in het procesdossier.
Procesverloop
De startdatum van de oorspronkelijk aanhangig gemaakte procedure en het verdere procesverloop staan in het procesdossier vermeld, en worden op de navolgende bladzijden van dit vonnis samengevat weergegeven. De procedure is verlopen conform het procesreglement van e-Court. Onder het kopje "Omschrijving van de eis zoals gevorderd" in dit vonnis is telkens de tekst opgenomen, zoals door de procesgemachtigde van eisende partij letterlijk is aangeleverd in het procesdossier. Verwijzingen naar 'eiser(es)', e.d., indien en voor zover die voorkomen, dienen derhalve te worden gelezen als een verwijzing naar eisende partij. Daarbij geldt dat een meer uitgebreide omschrijving van de vordering is neergelegd in het oproepingsexploot.
Opmerkingen ten aanzien van de beslissing(en)
Ten aanzien van de beslissingen gelden de volgende opmerkingen:
1. De toegewezen rente betreft de vervallen rente tot aan de datum als in de beslissing vermeld. De hoofdsom dient te worden vermeerderd met de nog niet vervallen rente tot aan de dag der algehele voldoening.
2. De toegewezen (a) oproepingskosten, (b) buitengerechtelijke incassokosten en (c) de court fee staan in het vonnis vermeld zonder btw. De btw over deze kosten mag alleen aan de gedaagde worden doorbelast indien de eisende partij de btw niet fiscaal kan verrekenen. Over het salaris gemachtigde mag nooit btw worden berekend.
3. Ik, arbiter, heb getoetst of de incassokosten niet hoger zijn dan de wettelijke maxima en deze waar nodig gematigd.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ik, arbiter, verklaar dit arbitrale vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Deponering
Dit is een individueel afschrift van het originele vonnis, dat is gedeponeerd bij de griffie van de bevoegde rechtbank ex artikel 1058 lid 1 sub b Rv. Hiermee is voldaan aan het bevel, dat bij de betekening van het verlof aan elke gedaagde de gedetailleerde informatie en de specificatie van alle bedragen zoals neergelegd in het procesdossier zal worden meebetekend, voor zover deze op hem betrekking heeft.
Bescherming persoonsgegevens
Op grond van artikel 22 lid 3 Procesreglement e-Court 2017 beveel ik, arbiter, dat de persoonsgegevens van de gedaagden zoveel mogelijk voor elkaar worden afgeschermd in de executiefase, teneinde de privacy te beschermen van de betrokkenen.
Slot
Dit vonnis, dat in digitale vorm is opgemaakt, is gewezen in de plaats van arbitrage als hiervoor vermeld en is digitaal ondertekend ex artikel 1072b lid 3 Rv. Na een daartoe verleend verlof door de bevoegde voorzieningenrechter kan dit vonnis ten uitvoer worden gelegd. Voor de rechtsmiddelen tegen dit vonnis en de daarvoor geldende termijnen zij verwezen naar het procesreglement.
Het scheidsgerecht
Digitale handtekening: [volgt digitale handtekening]

Keuze voor e-Court
Eisende partij is met gedaagde overeengekomen hun geschil te beslechten via het procesreglement van e-Court. Van hun schriftelijke overeenkomst is mij gebleken. Ik, arbiter, heb gecontroleerd en vastgesteld dat de gedaagde is opgeroepen per deurwaardersexploot. Daarbij is ingevolge artikel 6:236 sub n BW aan gedaagde een maand gegund om te kiezen voor behandeling van het geschil door de overheidsrechter. Ik heb vastgesteld dat gedaagde van dit recht geen gebruik heeft gemaakt. Hiermee heeft gedaagde bewust en uit vrije wil de bevoegdheid van e-Court in stand gelaten om overeenkomstig het procesreglement het geschil te beslechten.
Het procesverloop
[volgt beschrijving procesverloop]
Omschrijving van de eis zoals gevorderd
Gedaagde is met eisende partij één of meerdere zorgverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 3 van de Zorgverzekeringswet aangegaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de verplichte verzekering (het basispakket), de aanvullende verzekering of het Wettelijk verplicht Eigen Risico. Op grond van voormelde overeenkomst en/of het Besluit Zorgverzekering en de Regeling Zorgverzekering is gedaagde aan eisende partij periodiek premie verschuldigd. Tevens vordert eisende partij van gedaagde, ingevolge artikel 6:119 BW en de toepasselijke algemene voorwaarden, wettelijke rente over de verschuldigde bedragen. Tevens vordert eisende partij buitengerechtelijke incassokosten welke ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden en op voorwaarden en op grond van artikel 6:96 lid 2 sub C BW voor rekening van gedaagde dienen te komen. Eisende partij verzoekt, bij arbitraal vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om gedaagde te veroordelen tot voldoening van het bovenstaande, alsmede in de kosten van dit geding.

Een specificatie van de hoofdsom is als volgt: [volgt specificatie Factuurnummer Factuurbeschrijving Factuurbedrag Vervaldatum].

De opbouw van de vordering is onderstaand gespecificeerd.
Facturen voor oproeping € 357,57
Rentesom € 2,62
Incassokosten € 53,64
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 413,83
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 357,57
Totaal rentesom € 2,62
Totaal incassokosten € 53,64
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 413,83
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 1,90
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 60,00
Overige kosten indien van toepassing: € 1,90
Subtotaal proceskosten € 229,22
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 643,05

De beslissing van het scheidsgerecht
Het scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. Samengevat vordert eisende partij betaling van openstaande nota's. Gedaagde betwist dat hij de vordering verschuldigd is aangezien premie automatisch wordt geïncasseerd. Uit de stellingen en bewijsstukken van eisende partij blijkt echter dat het om eigen risico gaat en gedaagde te weinig heeft betaald, waarna het incassotraject – met bijkomende kosten – is doorgezet. Daarmee ligt de vordering voor toewijzing gereed. Hoewel het Scheidsgerecht begrip heeft voor de moeilijke omstandigheden, is er geen rechtsgrond tot afwijzing van de vordering of bijkomende kosten. De eis, zoals gevorderd en hiervoor is weergegeven, wordt integraal toegewezen, waarbij volledigheidshalve de hoofdsom en kosten hierna worden vermeld.

Facturen voor oproeping € 357,57
Rentesom € 2,62
Incassokosten € 53,64
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 413,83
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 357,57
Totaal rentesom € 2,62
Totaal incassokosten € 53,64
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 413,83
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 1,90
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 60,00
Overige kosten indien van toepassing: € 1,90
Subtotaal proceskosten € 229,22
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 643,05
De hiervoor genoemde rente betreft de vervallen rente tot 25 augustus 2017.

Tot zover mijn beslissing.

29-09-2017 IPVRW 24127585000

24127585000


Arbitraal vonnis in de procedure oorspronkelijk geregistreerd onder dossiernummer 24127585000,
gewezen op 29 september 2017

tussen
CZ
en
Gedaagde

Plaats van arbitrage: Almelo
In hoedanigheid van arbiter, daartoe benoemd door de stichting Stichting E-Court, gevestigd en kantoorhoudende aan de Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn (hierna te noemen: 'e-Court'), aldaar domicilie gekozen hebbende, wijs ik, mr. J.J.F. van de Voort, vonnis als bedoeld in artikel 12 van het procesreglement van e-Court en verklaar daartoe het volgende.
Samenvoeging
De administrateur heeft de samenvoeging gelast van aanhangig gemaakte procedures met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften. De redenen van doelmatigheid rechtvaardigen naar het oordeel van het scheidsgerecht een gezamenlijke behandeling. Daarom heb ik, arbiter, geen aanleiding gezien om de procedure ambtshalve te splitsen.
Benoeming scheidsgerecht
Ik, arbiter, heb mijn benoeming door e-Court aanvaard om op te treden als scheidsgerecht. Mijn benoeming is aan de procespartijen meegedeeld door vermelding van mijn naam in het procesdossier.
Procesverloop
De startdatum van de oorspronkelijk aanhangig gemaakte procedure en het verdere procesverloop staan in het procesdossier vermeld, en worden op de navolgende bladzijden van dit vonnis samengevat weergegeven. De procedure is verlopen conform het procesreglement van e-Court. Onder het kopje "Omschrijving van de eis zoals gevorderd" in dit vonnis is telkens de tekst opgenomen, zoals door de procesgemachtigde van eisende partij letterlijk is aangeleverd in het procesdossier. Verwijzingen naar 'eiser(es)', e.d., indien en voor zover die voorkomen, dienen derhalve te worden gelezen als een verwijzing naar eisende partij. Daarbij geldt dat een meer uitgebreide omschrijving van de vordering is neergelegd in het oproepingsexploot.
Opmerkingen ten aanzien van de beslissing(en)
Ten aanzien van de beslissingen gelden de volgende opmerkingen:
1. De toegewezen rente betreft de vervallen rente tot aan de datum als in de beslissing vermeld. De hoofdsom dient te worden vermeerderd met de nog niet vervallen rente tot aan de dag der algehele voldoening.
2. De toegewezen (a) oproepingskosten, (b) buitengerechtelijke incassokosten en (c) de court fee staan in het vonnis vermeld zonder btw. De btw over deze kosten mag alleen aan de gedaagde worden doorbelast indien de eisende partij de btw niet fiscaal kan verrekenen. Over het salaris gemachtigde mag nooit btw worden berekend.
3. Ik, arbiter, heb getoetst of de incassokosten niet hoger zijn dan de wettelijke maxima en deze waar nodig gematigd.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ik, arbiter, verklaar dit arbitrale vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Deponering
Dit is een individueel afschrift van het originele vonnis, dat is gedeponeerd bij de griffie van de bevoegde rechtbank ex artikel 1058 lid 1 sub b Rv. Hiermee is voldaan aan het bevel, dat bij de betekening van het verlof aan elke gedaagde de gedetailleerde informatie en de specificatie van alle bedragen zoals neergelegd in het procesdossier zal worden meebetekend, voor zover deze op hem betrekking heeft.
Bescherming persoonsgegevens
Op grond van artikel 22 lid 3 Procesreglement e-Court 2017 beveel ik, arbiter, dat de persoonsgegevens van de gedaagden zoveel mogelijk voor elkaar worden afgeschermd in de executiefase, teneinde de privacy te beschermen van de betrokkenen.
Slot
Dit vonnis, dat in digitale vorm is opgemaakt, is gewezen in de plaats van arbitrage als hiervoor vermeld en is digitaal ondertekend ex artikel 1072b lid 3 Rv. Na een daartoe verleend verlof door de bevoegde voorzieningenrechter kan dit vonnis ten uitvoer worden gelegd. Voor de rechtsmiddelen tegen dit vonnis en de daarvoor geldende termijnen zij verwezen naar het procesreglement.
Het scheidsgerecht
Digitale handtekening: [volgt digitale handtekening]

Keuze voor e-Court
Eisende partij is met gedaagde overeengekomen hun geschil te beslechten via het procesreglement van e-Court. Van hun schriftelijke overeenkomst is mij gebleken. Ik, arbiter, heb gecontroleerd en vastgesteld dat de gedaagde is opgeroepen per deurwaardersexploot. Daarbij is ingevolge artikel 6:236 sub n BW aan gedaagde een maand gegund om te kiezen voor behandeling van het geschil door de overheidsrechter. Ik heb vastgesteld dat gedaagde van dit recht geen gebruik heeft gemaakt. Hiermee heeft gedaagde bewust en uit vrije wil de bevoegdheid van e-Court in stand gelaten om overeenkomstig het procesreglement het geschil te beslechten.
Het procesverloop
[volgt beschrijving procesverloop]
Omschrijving van de eis zoals gevorderd
Gedaagde is met eisende partij één of meerdere zorgverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 3 van de Zorgverzekeringswet aangegaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de verplichte verzekering (het basispakket), de aanvullende verzekering of het Wettelijk verplicht Eigen Risico. Op grond van voormelde overeenkomst en/of het Besluit Zorgverzekering en de Regeling Zorgverzekering is gedaagde aan eisende partij periodiek premie verschuldigd. Tevens vordert eisende partij van gedaagde, ingevolge artikel 6:119 BW en de toepasselijke algemene voorwaarden, wettelijke rente over de verschuldigde bedragen. Tevens vordert eisende partij buitengerechtelijke incassokosten welke ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden en op voorwaarden en op grond van artikel 6:96 lid 2 sub C BW voor rekening van gedaagde dienen te komen. Eisende partij verzoekt, bij arbitraal vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om gedaagde te veroordelen tot voldoening van het bovenstaande, alsmede in de kosten van dit geding.

Een specificatie van de hoofdsom is als volgt: [volgt specificatie Factuurnummer Factuurbeschrijving Factuurbedrag Vervaldatum].

De opbouw van de vordering is onderstaand gespecificeerd.
Facturen voor oproeping € 299,00
Rentesom € 9,45
Incassokosten € 44,85
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 353,30
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 299,00
Totaal rentesom € 9,45
Totaal incassokosten € 44,85
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 353,30
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 1,90
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 60,00
Overige kosten indien van toepassing: € 0,00
Subtotaal proceskosten € 227,32
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 580,62
De beslissing van het scheidsgerecht
Het scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. Gedaagde is verschenen en heeft verweer gevoerd. In de stellingen van gedaagde (die aangeeft dat zij een betalingsregeling wil treffen) ligt de erkenning van de vordering besloten. Daarmee ligt de vordering voor toewijzing gereed. Het Scheidsgerecht vraagt eiseres in overweging te nemen een betalingsregeling aan gedaagde voor te stellen. Voor de volledigheid stelt het Scheidsgerecht vast dat een dergelijk voorstel geen afbreuk doet aan de onbetwiste vordering. Het Scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. De eis, zoals gevorderd en hiervoor is weergegeven, wordt integraal toegewezen, waarbij volledigheidshalve de hoofdsom en kosten hierna worden vermeld.

Facturen voor oproeping € 299,00
Rentesom € 9,45
Incassokosten € 44,85
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 353,30
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 299,00
Totaal rentesom € 9,45
Totaal incassokosten € 44,85
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 353,30
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 1,90
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 60,00
Overige kosten indien van toepassing: € 0,00
Subtotaal proceskosten € 227,32
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 580,62
De hiervoor genoemde rente betreft de vervallen rente tot 28 juni 2017.

Tot zover mijn beslissing.

29-09-2017 IPONB 24461010000

24461010000


Arbitraal vonnis in de procedure oorspronkelijk geregistreerd onder dossiernummer 24461010000,
gewezen op 29 september 2017

tussen
Zilveren Kruis
en
Gedaagde

Plaats van arbitrage: Almelo
In hoedanigheid van arbiter, daartoe benoemd door de stichting Stichting E-Court, gevestigd en kantoorhoudende aan de Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn (hierna te noemen: 'e-Court'), aldaar domicilie gekozen hebbende, wijs ik, mr. J.J.F. van de Voort, vonnis als bedoeld in artikel 12 van het procesreglement van e-Court en verklaar daartoe het volgende.

Benoeming Scheidsgerecht
Ik, arbiter, heb mijn benoeming door e-Court aanvaard om op te treden als scheidsgerecht. Mijn benoeming is aan de procespartijen meegedeeld door vermelding van mijn naam in het procesdossier.

Procesverloop
De Procedure is gestart op maandag 7 augustus 2017 en verlopen conform het procesreglement van e-Court.

Omschrijving van de vordering
De vordering is weergegeven in het procesdossier.

Beslissing
Eisende partij heeft gesteld dat met gedaagde is overeengekomen hun geschil te beslechten via het procesreglement van eCourt. Gedaagde doet een beroep op verjaring. Partijen zijn het erover eens dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen sinds mei 2014 niet langer meer van toepassing is op gedaagde maar dat de zogeheten "schone lei" niet is verleend. Gelet op de datum van de vorderingen van eiseres, kan er geen sprake zijn geweest van voltooide verjaring gedurende het schuldsaneringstraject. Op basis van de thans aan het scheidsgerecht ter beschikking staande stukken, kan evenmin worden vastgesteld dat het verjaringsverweer niet (deels) zou kunnen slagen. Het komt mij dan ook voor dat de zaak zich niet leent voor beslechting bij eCourt. Om die reden verklaar ik het scheidsgerecht onbevoegd.
Slot
Tot zover de beslissing. Dit vonnis is gewezen in de plaats van arbitrage als in het hoofd vermeld.
Het scheidsgerecht
Digitale handtekening: [volgt digitale handtekening]

30-06-2017 IPVRW 24363052000

24363052000


Arbitraal vonnis in de procedure oorspronkelijk geregistreerd onder dossiernummer 24363052000,
gewezen op 30 juni 2017

tussen
CZ
en
Gedaagde

Plaats van arbitrage: Almelo
In hoedanigheid van arbiter, daartoe benoemd door de stichting Stichting E-Court, gevestigd en kantoorhoudende aan de Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn (hierna te noemen: 'e-Court'), aldaar domicilie gekozen hebbende, wijs ik, mr. R.R.G.M. van Beurden, vonnis als bedoeld in artikel 12 van het procesreglement van e-Court en verklaar daartoe het volgende.
Samenvoeging
De administrateur heeft de samenvoeging gelast van aanhangig gemaakte procedures met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften. De redenen van doelmatigheid rechtvaardigen naar het oordeel van het scheidsgerecht een gezamenlijke behandeling. Daarom heb ik, arbiter, geen aanleiding gezien om de procedure ambtshalve te splitsen.
Benoeming scheidsgerecht
Ik, arbiter, heb mijn benoeming door e-Court aanvaard om op te treden als scheidsgerecht. Mijn benoeming is aan de procespartijen meegedeeld door vermelding van mijn naam in het procesdossier.
Procesverloop
De startdatum van de oorspronkelijk aanhangig gemaakte procedure en het verdere procesverloop staan in het procesdossier vermeld, en worden op de navolgende bladzijden van dit vonnis samengevat weergegeven. De procedure is verlopen conform het procesreglement van e-Court. Onder het kopje "Omschrijving van de eis zoals gevorderd" in dit vonnis is telkens de tekst opgenomen, zoals door de procesgemachtigde van eisende partij letterlijk is aangeleverd in het procesdossier. Verwijzingen naar 'eiser(es)', e.d., indien en voor zover die voorkomen, dienen derhalve te worden gelezen als een verwijzing naar eisende partij. Daarbij geldt dat een meer uitgebreide omschrijving van de vordering is neergelegd in het oproepingsexploot.
Opmerkingen ten aanzien van de beslissing(en)
Ten aanzien van de beslissingen gelden de volgende opmerkingen:
1. De toegewezen rente betreft de vervallen rente tot aan de datum als in de beslissing vermeld. De hoofdsom dient te worden vermeerderd met de nog niet vervallen rente tot aan de dag der algehele voldoening.
2. De toegewezen (a) oproepingskosten, (b) buitengerechtelijke incassokosten en (c) de court fee staan in het vonnis vermeld zonder btw. De btw over deze kosten mag alleen aan de gedaagde worden doorbelast indien de eisende partij de btw niet fiscaal kan verrekenen. Over het salaris gemachtigde mag nooit btw worden berekend.
3. Ik, arbiter, heb getoetst of de incassokosten niet hoger zijn dan de wettelijke maxima en deze waar nodig gematigd.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ik, arbiter, verklaar dit arbitrale vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Deponering
Dit is een individueel afschrift van het originele vonnis, dat is gedeponeerd bij de griffie van de bevoegde rechtbank ex artikel 1058 lid 1 sub b Rv. Hiermee is voldaan aan het bevel, dat bij de betekening van het verlof aan elke gedaagde de gedetailleerde informatie en de specificatie van alle bedragen zoals neergelegd in het procesdossier zal worden meebetekend, voor zover deze op hem betrekking heeft.
Bescherming persoonsgegevens
Op grond van artikel 22 lid 3 Procesreglement e-Court 2017 beveel ik, arbiter, dat de persoonsgegevens van de gedaagden zoveel mogelijk voor elkaar worden afgeschermd in de executiefase, teneinde de privacy te beschermen van de betrokkenen.
Slot
Dit vonnis, dat in digitale vorm is opgemaakt, is gewezen in de plaats van arbitrage als hiervoor vermeld en is digitaal ondertekend ex artikel 1072b lid 3 Rv. Na een daartoe verleend verlof door de bevoegde voorzieningenrechter kan dit vonnis ten uitvoer worden gelegd. Voor de rechtsmiddelen tegen dit vonnis en de daarvoor geldende termijnen zij verwezen naar het procesreglement.
Het scheidsgerecht
Digitale handtekening: [volgt digitale handtekening]

Keuze voor e-Court
Eisende partij is met gedaagde overeengekomen hun geschil te beslechten via het procesreglement van e-Court. Van hun schriftelijke overeenkomst is mij gebleken. Ik, arbiter, heb gecontroleerd en vastgesteld dat de gedaagde is opgeroepen per deurwaardersexploot. Daarbij is ingevolge artikel 6:236 sub n BW aan gedaagde een maand gegund om te kiezen voor behandeling van het geschil door de overheidsrechter. Ik heb vastgesteld dat gedaagde van dit recht geen gebruik heeft gemaakt. Hiermee heeft gedaagde bewust en uit vrije wil de bevoegdheid van e-Court in stand gelaten om overeenkomstig het procesreglement het geschil te beslechten.
Het procesverloop
[volgt beschrijving procesverloop]
Omschrijving van de eis zoals gevorderd
Gedaagde is met eisende partij één of meerdere zorgverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 3 van de Zorgverzekeringswet aangegaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de verplichte verzekering (het basispakket), de aanvullende verzekering of het Wettelijk verplicht Eigen Risico. Op grond van voormelde overeenkomst en/of het Besluit Zorgverzekering en de Regeling Zorgverzekering is gedaagde aan eisende partij periodiek premie verschuldigd. Tevens vordert eisende partij van gedaagde, ingevolge artikel 6:119 BW en de toepasselijke algemene voorwaarden, wettelijke rente over de verschuldigde bedragen. Tevens vordert eisende partij buitengerechtelijke incassokosten welke ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden en op voorwaarden en op grond van artikel 6:96 lid 2 sub C BW voor rekening van gedaagde dienen te komen. Eisende partij verzoekt, bij arbitraal vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om gedaagde te veroordelen tot voldoening van het bovenstaande, alsmede in de kosten van dit geding.

Een specificatie van de hoofdsom is als volgt: [volgt specificatie Factuurnummer Factuurbeschrijving Factuurbedrag Vervaldatum].

De opbouw van de vordering is onderstaand gespecificeerd.
Facturen voor oproeping € 104,95
Rentesom € 0,84
Incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 145,79
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 104,95
Totaal rentesom € 0,84
Totaal incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 145,79
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 0,00
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 30,00
Overige kosten indien van toepassing: € 3,62
Subtotaal proceskosten € 199,04
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 344,83

De beslissing van het scheidsgerecht
Het scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. Gedaagde is verschenen en heeft verweer gevoerd. In de
stellingen van gedaagde (die vraagt om betaalgegevens zodat hij daarmee de betaling kan uitvoeren) ligt de erkenning van
de vordering besloten. Daarmee ligt de vordering voor toewijzing gereed. De eis, zoals gevorderd en hiervoor is
weergegeven, wordt integraal toegewezen, waarbij volledigheidshalve de hoofdsom en kosten hierna worden vermeld.

Facturen voor oproeping € 104,95
Rentesom € 0,84
Incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 145,79
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 104,95
Totaal rentesom € 0,84
Totaal incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 145,79
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 0,00
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 30,00
Overige kosten indien van toepassing: € 3,62
Subtotaal proceskosten € 199,04
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 344,83
De hiervoor genoemde rente betreft de vervallen rente tot 15 maart 2017.

Tot zover mijn beslissing.

21-04-2017 IPVRW 24009030000

24009030000


Arbitraal vonnis in de procedure oorspronkelijk geregistreerd onder dossiernummer 24009030000,
gewezen op 21 april 2017

tussen
CZ
en
Gedaagde

Plaats van arbitrage: Almelo
In hoedanigheid van arbiter, daartoe benoemd door de stichting Stichting E-Court, gevestigd en kantoorhoudende aan de Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn (hierna te noemen: 'e-Court'), aldaar domicilie gekozen hebbende, wijs ik, mr. R.R.G.M. van Beurden, vonnis als bedoeld in artikel 12 van het procesreglement van e-Court en verklaar daartoe het volgende.
Samenvoeging
De administrateur heeft de samenvoeging gelast van aanhangig gemaakte procedures met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften. De redenen van doelmatigheid rechtvaardigen naar het oordeel van het scheidsgerecht een gezamenlijke behandeling. Daarom heb ik, arbiter, geen aanleiding gezien om de procedure ambtshalve te splitsen.
Benoeming scheidsgerecht
Ik, arbiter, heb mijn benoeming door e-Court aanvaard om op te treden als scheidsgerecht. Mijn benoeming is aan de procespartijen meegedeeld door vermelding van mijn naam in het procesdossier.
Procesverloop
De startdatum van de oorspronkelijk aanhangig gemaakte procedure en het verdere procesverloop staan in het procesdossier vermeld, en worden op de navolgende bladzijden van dit vonnis samengevat weergegeven. De procedure is verlopen conform het procesreglement van e-Court. Onder het kopje "Omschrijving van de eis zoals gevorderd" in dit vonnis is telkens de tekst opgenomen, zoals door de procesgemachtigde van eisende partij letterlijk is aangeleverd in het procesdossier. Verwijzingen naar 'eiser(es)', e.d., indien en voor zover die voorkomen, dienen derhalve te worden gelezen als een verwijzing naar eisende partij. Daarbij geldt dat een meer uitgebreide omschrijving van de vordering is neergelegd in het oproepingsexploot.
Opmerkingen ten aanzien van de beslissing(en)
Ten aanzien van de beslissingen gelden de volgende opmerkingen:
1. De toegewezen rente betreft de vervallen rente tot aan de datum als in de beslissing vermeld. De hoofdsom dient te worden vermeerderd met de nog niet vervallen rente tot aan de dag der algehele voldoening.
2. De toegewezen (a) oproepingskosten, (b) buitengerechtelijke incassokosten en (c) de court fee staan in het vonnis vermeld zonder btw. De btw over deze kosten mag alleen aan de gedaagde worden doorbelast indien de eisende partij de btw niet fiscaal kan verrekenen. Over het salaris gemachtigde mag nooit btw worden berekend.
3. Ik, arbiter, heb getoetst of de incassokosten niet hoger zijn dan de wettelijke maxima en deze waar nodig gematigd.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ik, arbiter, verklaar dit arbitrale vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Deponering
Dit is een individueel afschrift van het originele vonnis, dat is gedeponeerd bij de griffie van de bevoegde rechtbank ex artikel 1058 lid 1 sub b Rv. Hiermee is voldaan aan het bevel, dat bij de betekening van het verlof aan elke gedaagde de gedetailleerde informatie en de specificatie van alle bedragen zoals neergelegd in het procesdossier zal worden meebetekend, voor zover deze op hem betrekking heeft.
Bescherming persoonsgegevens
Op grond van artikel 22 lid 3 Procesreglement e-Court 2017 beveel ik, arbiter, dat de persoonsgegevens van de gedaagden zoveel mogelijk voor elkaar worden afgeschermd in de executiefase, teneinde de privacy te beschermen van de betrokkenen.
Slot
Dit vonnis, dat in digitale vorm is opgemaakt, is gewezen in de plaats van arbitrage als hiervoor vermeld en is digitaal ondertekend ex artikel 1072b lid 3 Rv. Na een daartoe verleend verlof door de bevoegde voorzieningenrechter kan dit vonnis ten uitvoer worden gelegd. Voor de rechtsmiddelen tegen dit vonnis en de daarvoor geldende termijnen zij verwezen naar het procesreglement.
Het scheidsgerecht
Digitale handtekening: [volgt digitale handtekening]

Keuze voor e-Court
Eisende partij is met gedaagde overeengekomen hun geschil te beslechten via het procesreglement van e-Court. Van hun schriftelijke overeenkomst is mij gebleken. Ik, arbiter, heb gecontroleerd en vastgesteld dat de gedaagde is opgeroepen per deurwaardersexploot. Daarbij is ingevolge artikel 6:236 sub n BW aan gedaagde een maand gegund om te kiezen voor behandeling van het geschil door de overheidsrechter. Ik heb vastgesteld dat gedaagde van dit recht geen gebruik heeft gemaakt. Hiermee heeft gedaagde bewust en uit vrije wil de bevoegdheid van e-Court in stand gelaten om overeenkomstig het procesreglement het geschil te beslechten.
Het procesverloop
[volgt beschrijving procesverloop]
Omschrijving van de eis zoals gevorderd
Gedaagde is met eiseres één of meerdere zorgverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 3 van de Zorgverzekeringswet aangegaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de verplichte verzekering (het basispakket), de aanvullende verzekering of het Wettelijk verplicht Eigen Risico. Op grond van voormelde overeenkomst en/of het Besluit Zorgverzekering en de Regeling Zorgverzekering is gedaagde aan eiseres periodiek premie verschuldigd. Tevens vordert eiseres van gedaagde, ingevolge artikel 6:119 BW en de toepasselijke algemene voorwaarden, wettelijke rente over de verschuldigde bedragen. Tevens vordert eiseres buitengerechtelijke incassokosten welke ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden en op voorwaarden en op grond van artikel 6:96 lid 2 sub C BW voor rekening van gedaagde dienen te komen. Eiseres verzoekt, bij arbitraal vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om gedaagde te veroordelen tot voldoening van het bovenstaande, alsmede in de kosten van dit geding.

Een specificatie van de hoofdsom is als volgt: [volgt specificatie Factuurnummer Factuurbeschrijving Factuurbedrag Vervaldatum].

De opbouw van de vordering is onderstaand gespecificeerd.
Facturen voor oproeping € 152,34
Rentesom € 3,70
Incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 196,04
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 152,34
Totaal rentesom € 3,70
Totaal incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 196,04
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 0,00
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 30,00
Overige kosten indien van toepassing: € 9,22
Subtotaal proceskosten € 204,64
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 400,68

De beslissing van het scheidsgerecht
Het scheidsgerecht beslist als volgt naar de regelen des rechts. Gedaagde is verschenen en heeft verweer gevoerd. In de stellingen van gedaagde (die aangeeft dat hij een betalingsregeling wil treffen) ligt de erkenning van de vordering besloten. Daarmee ligt de vordering voor toewijzing gereed. Hoewel het Scheidsgerecht begrip heeft voor de moeilijke omstandigheden, is er geen rechtsgrond tot afwijzing van de vordering of bijkomende kosten. De eis, zoals gevorderd en hiervoor is weergegeven, wordt integraal toegewezen, waarbij volledigheidshalve de hoofdsom en kosten hierna worden vermeld.

Facturen voor oproeping € 152,34
Rentesom € 3,70
Incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom voor oproeping € 196,04
Facturen na oproeping € 0,00
Rentesom € 0,00
Incassokosten € 0,00
Subtotaal hoofdsom na oproeping € 0,00
Totaal facturen € 152,34
Totaal rentesom € 3,70
Totaal incassokosten € 40,00
Deelbetalingen (-) € 0,00
Subtotaal hoofdsom € 196,04
Dossierkosten € 0,00
Oproepingskosten: € 80,42
Informatiekosten € 0,00
Court fee € 85,00
Salaris gemachtigde € 30,00
Overige kosten indien van toepassing: € 9,22
Subtotaal proceskosten € 204,64
Deelbetalingen na oproeping (-) € 0,00
Totaalbedrag vordering incl. rente en kosten € 400,68
De hiervoor genoemde rente betreft de vervallen rente tot 17 januari 2017.

Tot zover mijn beslissing.