Vacature Arbiter

Op dit moment werven wij geen nieuwe arbiters. Zodra er nieuwe vacatures ontstaan, zal de werving- en selectieprocedure plaatsvinden op grond van de onderstaande procedure.

Introductie

Het private gerecht e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. Het betreft civiele geschillen met een relatief lage hoofdsom; sinds 1 januari 2014 behandelt e-Court voornamelijk incasso-zaken.

e-Court onderscheidt zich door haar efficiency: een transparante procedure met een vast verloop. De procedure wordt gevoerd via het internet en kent een doorlooptijd van maximaal acht weken. De proceskosten zijn zeer laag en staan in een gunstige verhouding tot de hoofdsom. Voor meer informatie zie ook www.e-court.nl.

Vanwege de toenemende vraag naar haar dienstverlening is e-Court van tijd tot tijd op zoek naar ervaren juristen om (vooralsnog bij wijze van nevenfunctie) de functie van arbiter te bekleden. De procedure van werving en selectie wordt hier beschreven. 

Functie: Arbiter

De gezochte arbiter neemt op basis van een ruime ervaring in de procespraktijk op onpartijdige wijze beslissingen in civiele geschillen op basis van de op dat moment beschikbare informatie in het digitale procesdossier. Daarbij wordt hij (waar ‘hij’ staat leze men ook ‘zij’) ondersteund door een zeer gebruiksvriendelijk IT-systeem dat toegankelijk is via het internet. Werkzaamheden kunnen daardoor vanuit het eigen kantoor of vanuit huis worden verricht.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

• Analyseren van geschillen in de context van wetgeving en jurisprudentie;
• Formuleren van een afgewogen oordeel ter beëindiging van het geschil;
• Kort en bondig motiveren van het oordeel;
• Binnen de afgesproken tijd uitspraak doen in voorgelegde zaken.

Het betreft een functie met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt op projectbasis, waarbij op voorhand een inschatting is gemaakt door e-Court van de werkdruk, het aantal uren en de te behalen deadlines. De arbiter heeft het recht om projecten geheel, gedeeltelijk of niet te accepteren en zodoende zelf zijn werktijden en werkdruk in een gegeven periode te bepalen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbiter werkt in beginsel uit hoofde van een overeenkomst van opdracht zonder dat er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met e-Court. De beloning is passend. Arbiters worden benoemd voor onbepaalde tijd. Hun functioneren wordt periodiek getoetst mede aan de hand van evaluatieformulieren van procespartijen en (steekproefsgewijze) controle van de uitspraken door de Raad van Toezicht van e-Court.
Naast de formele opleidingsdagen biedt e-Court aan arbiters de mogelijkheid om elkaar geregeld – informeel - te ontmoeten.

Gezocht profiel

• Afgeronde academische opleiding Nederlands recht;
• Ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat, rechter of notaris;
• Gedegen kennis van het burgerlijk recht met inbegrip van het burgerlijk procesrecht;
• Ervaring met arbitrage is een pre;
• Analytisch;
• Besluitvaardig;
• Respecteert tijdslimieten;
• In staat kort en bondig te formuleren;
• Kan in een gegeven conflict een zaak onpartijdig, met inzicht in en gevoel voor beide kanten bekijken;
• In staat om vroegtijdig te beoordelen of er een belangenconflict zou kunnen ontstaan dat zijn optreden als arbiter in de weg staat, opdat iedere (schijn van) partijdigheid wordt vermeden;
• Communicatief sterk, weet ook de (deels) in het ongelijk gestelde partij duidelijk te maken dat zijn argumenten gehoord zijn;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Relevante kennis van branche specifieke wetgeving (zoals bijvoorbeeld waterleiding, telecommunicatie, energie) alsmede consumentenrecht is een pre.

Voorts gelden de volgende vereisten:

• Vaardig met computer en internet;
• Beschikking over beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij juridische werkzaamheden als arbiter genoegzaam zijn verzekerd;
• Bereid om relevante actualiteitencursussen op eigen kosten te volgen;
• Geregelde deelname aan door e-Court georganiseerde specifieke instructie- en opleidingsdagen.

Selectieprocedure

Kandidaten wordt verzocht om uitsluitend te solliciteren per e-mail, gericht aan info@e-court.nl, met daarbij een gemotiveerde sollicitatiebrief en C.V.

In een later stadium van de procedure zal tevens verzocht worden om:

• Kopie paspoort;
• Opgave van twee referenten uit de recente werksfeer;
• Kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
• Overige informatie of documenten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de selectie.
Op basis van een eerste selectie start de procedure met een uitgebreid interview. Dit gesprek zal circa 1,5 tot 2 uur in beslag nemen. Kandidaten die geschikt worden geacht worden voorgedragen aan het bestuur van Stichting E-Court. 

Daarna zal de Stichting E-Court al dan niet tot benoeming overgaan.
Alvorens de geselecteerde kandidaat werkzaamheden als arbiter zal verrichten, dient hij een door e-Court ontwikkelde opleiding te volgen waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen: de inrichting en motivering van een vonnis, de e-Court Gedragscode, de werking van het IT-systeem en een oefencasus.

Vacature Ontwikkelaar

Op dit moment werven wij geen nieuwe medewerkers.